Saneringsinspanningen en investeringen in Zwijndrecht

Zoals in december 2022 aangekondigd, zal 3M tegen eind 2025 stoppen met de productie van PFAS. Ook zullen wij toewerken naar het stopzetten van het gebruik van PFAS in onze product portfolio. Onze saneringsinspanningen en investeringen in technologie zullen tijdens deze transitieperiode en daarna onverminderd doorgaan.

Hoe pakt 3M historische PFAS-verontreiniging rondom de site in Zwijndrecht aan?

Wij bij 3M zijn geëngageerd om de historische impact rond de 3M site in Zwijndrecht aan te pakken. 3M kondigde in 2000 een vrijwillige uitfasering van bepaalde PFAS (waaronder PFOS en PFOA) aan en informeerde VITO, OVAM en lokale overheden over uitfasering. Bovendien bezorgt 3M hen ook risk assessments en white papers die de stand van de milieutechnische en gezondheidskundige wetenschap weergeven. 3M Zwijndrecht stopte met de productie van PFOS-verbindingen in 2002.

Momenteel voert 3M Belgium, onder toezicht van OVAM, de goedgekeurde eerste fase van het bodemsaneringsproject uit voor de historische PFAS-bodemverontreiniging rond de site in Zwijndrecht. 3M Belgium zal deze en andere saneringsactiviteiten in Zwijndrecht en omgeving blijven uitvoeren zoals afgesproken in onze saneringsovereenkomst met de Vlaamse overheid. Onder die overeenkomst zal 3M Belgium meer dan €571 miljoen investeren ten voordele van de inwoners van Vlaanderen.

No regret-maatregelen en de tussentijdse voorzorgsmaatregel

De Vlaamse overheid heeft in 2021 naar aanleiding van de PFAS-verontreiniging in Zwijndrecht een reeks no regret-maatregelen aangekondigd. Hierbij gaat het om verschillende maatregelen afhankelijk van de afstand tot de 3M site. Meer informatie over deze maatregelen vindt u hier.

Bijkomend heeft 3M Belgium onlangs een bevraging georganiseerd in functie van een tussentijdse voorzorgsmaatregel in de zones 1B en 2. Het doel van deze bevraging is om, samen met erkende bodemsaneringsdeskundige ERM, analyses te maken en eventuele maatregelen te bepalen in afwachting van de uitvoering van mogelijke bodemsaneringswerken.

Op basis van de bevraging kan geconcludeerd worden dat er geen nieuwe openstaande blootstellingsroutes zijn vastgesteld. Bijgevolg is dit een bevestiging van de volledigheid van de no regret-maatregelen die werden afgekondigd door de Vlaamse overheid, en van de gebruiksadviezen die zijn opgenomen in het goedgekeurde beschrijvende bodemonderzoek.

De inventarisatiefase van de voorzorgsmaatregel bevestigt dat de no regret-maatregelen door de mensen vrij goed wordt nageleefd. Er is echter nog steeds een klein, maar niet onbelangrijk deel van de bevolking dat lokaal geproduceerde vrije uitloop eieren consumeert, en grondwater mogelijk als drinkwater gebruikt. Bijkomende maatregelen zullen genomen worden om de consumptie van lokaal geproduceerde vrije uitloop eieren te ontmoedigen, alsook voor het gebruik van grondwater in plaats van kraantjeswater.

Een overzicht van de bevindingen vindt u hier in onze brochure en het volledige rapport vindt u hier.

 


Lopende beschrijvend bodemonderzoek en saneringsprojecten

3M Belgium voert het lopend beschrijvend bodemonderzoek uit onder toezicht van de OVAM en zal eveneens de resulterende saneringsmaatregelen uitvoeren.

Hieronder vindt u beschikbare door de OVAM beoordeelde beschrijvend bodemonderzoeken, conform verklaarde bodemsaneringsprojecten en goedgekeurde tussentijdse rapporten die in opdracht van 3M zijn uitgevoerd. Gemakkelijkheidshalve zijn hieronder ook de niet-technische samenvattingen terug te vinden waar beschikbaar in het basisdocument.

In opdracht van 3M Belgium heeft bodemdeskundige ERM een actualisatie uitgevoerd van het initiële beschrijvend bodemonderzoek van 2006 (zie ‘Beschrijvend bodemonderzoek en saneringsproject – 3M Zwijndrecht site) voor de site van 3M in de haven van Antwerpen. Gezien de complexiteit van het beschrijvend bodemonderzoek is in overleg met de OVAM beslist dat deze actualisatie in verschillende fasen zou worden uitgevoerd.

Voor elke geïdentificeerde onderzoeksfase zou een op zichzelf staand gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek rapport worden opgesteld dat bij de OVAM zou worden ingediend. Uiteindelijk zijn de verschillende fases gebundeld in het beschrijvend bodemonderzoek ‘BBO 3M en omgeving’. Dit overkoepelend bodemonderzoek werd op 22 december 2023 ingediend bij de OVAM, welke het op 20 februari 2024 conform verklaarde. Dat betekent dat het gevoerde onderzoek goedgekeurd is en als basis kan dienen voor bodemsaneringsprojecten.

Bovenstaande kaart van Zwijndrecht en omgeving geeft aan welke verschillende afperkingen er zijn bepaald voor zowel het vaste deel van de aarde als het grondwater. Deze kaart is inclusief beschrijving van de verschillende kleuren terug te vinden op de OVAM website hier. Bovenstaande kaart dient enkel ter referentie en hieruit kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Voor de rode zones, de zogenaamde zone 1A, is op 22 juli 2022 het saneringsplan ingediend. In deze rode zones zal de bovenste 70 cm aarde worden gesaneerd. Dit plan wordt momenteel uitgevoerd.
 • De paarse zones vormen het overige residentieel gebied in de gemeentes Zwijndrecht en Beveren waar een sanering zal plaatsvinden. Hiervoor is op 30 april 2024 het saneringsplan ingediend, wat voorziet in een sanering van moestuinen en kippenrennen voor de aangeduide percelen, alsook een preventieve sanering van recreatieve zones. Tot midden juni kunnen adviezen, opmerkingen of bezwaren worden ingediend bij de OVAM via het publieke consultatieproces. De OVAM zal tegen eind juli 2024 een beslissing nemen over het ingediende saneringsplan.
 • Voor de overige gebieden zullen uiterlijk 1 december 2024 saneringsplannen worden ingediend.

Hieronder vindt u meer informatie over het overkoepelend beschrijvend bodemonderzoek ‘3M en omgeving’ (oranje gebied). Verder kunt u meer informatie vinden over de reeds goedgekeurde bodemsaneringsplannen voor de 3M site zelf (geruit gebied) en voor de zone 1A (rode gebieden).

Beschrijvend bodemonderzoek 3M en omgeving (oranje gebied)

In dit BBO is de aard en omvang van de PFAS-verontreinigingen onderzocht op en rond de 3M site in het vaste deel van de aarde, het grondwater, het oppervlaktewater, sediment en het vaste deel van de waterbodem van belangrijkste waterlopen in het onderzoeksgebied. De PFAS-verontreinigingen op en in de directe omgeving van de 3M site zijn gekarakteriseerd als voornamelijk PFOS, en zijn historisch van aard. Tevens zijn de risico’s voor volksgezondheid en leefmilieu geëvalueerd. Het onderzochte gebied bestaat uit verschillende landbestemmingstypes, met name natuur-, landbouw-, woon-, recreatie- en industriegebied.

 • Het onderzochte gebied, aangeduid als het ‘projectgebied’, heeft een oppervlakte van ongeveer 40 km².
 • Het totale geraamde oppervlak met verontreinigde grond boven de richtwaarde bedraagt ongeveer 12,2 km².
 • De PFAS-verontreiniging in ondiep grondwater gerelateerd aan 3M-activiteiten is terug te brengen tot een zone van ongeveer 15 km², waarbij Linkeroever en een groot deel van het industriegebied ten westen van de 3M-site buiten de contouren vallen.

Naast atmosferische verspreiding van de PFAS-verbindingen via luchtemissies naar de omgeving toe, is ook de lokale en regionale (hydro)geologie van belang voor het verspreidingsgedrag van de PFAS-verontreinigingen in grond en grondwater.

Op basis van een ‘multiple lines of evidence’-aanpak is de impact van de PFAS-verontreinigingen gerelateerd aan 3M-activiteiten in kaart gebracht en op conservatieve wijze afgeperkt in grond en grondwater.

Uit deze evaluatie bleek eveneens de aanwezigheid van externe PFAS-bronnen, die niet zijn gerelateerd aan 3M-activiteiten.

Saneringsproject - 3M Zwijndrecht site (geruit gebied)

Het eerste oriënterend bodemonderzoek, uitgevoerd door Lisec op de site van 3M Belgium te Zwijndrecht, werd aan de OVAM afgeleverd in 1996. Op basis van dit onderzoek werd in 2000 door Lisec een voorstel tot beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt en werd gestart met de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek, wat in 2006 werd ingediend bij de OVAM.

Volgens dit beschrijvend bodemonderzoek uit 2006 dient er een bodemsaneringsproject opgesteld te worden voor de grondwaterverontreiniging met organofluorverbindingen en vluchtige aromaten. Er werden geen voorzorgsmaatregelen vereist.

In opdracht van 3M Belgium heeft ARCADIS Gedas NV tijdens de periode april-oktober 2007 ook een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van 3M Belgium in Zwijndrecht. Op basis van dit onderzoek is er geen bijkomende saneringsplicht voor bepaalde parameters.

Baserend op de bodemonderzoeken, welke door de OVAM werden goedgekeurd, werd in 2008 een bodemsaneringsproject opgestart op de 3M site. Dit project wordt tot op heden uitgevoerd om de historische grondwaterverontreinigingen aan te pakken.

Documenten
Tussentijdse verslagen bodemsaneringsproject (2010 – heden)

In opdracht van 3M voert ERM de milieukundige begeleiding uit van de saneringswerken op het terrein van 3M gelegen aan de Canadastraat 11 te Zwijndrecht.

Hieronder vindt u door de OVAM goedgekeurde tussentijdse verslagen van de saneringswerken, zoals beschreven in het door de OVAM conform verklaarde “Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject 3M Belgium NV, haven 1005 – Canadastraat 11, 2070 Zwijndrecht”, opgesteld door Arcadis op 29 oktober 2008.

Stofmitigatieplan (ingediend in 2023)

Op de 3M site te Zwijndrecht zijn reeds maatregelen genomen om onverharde open terreinen te bedekken met kiezel. Om stofvorming tegen te gaan op bestaande of toekomstige braakliggende delen op de site, heeft 3M een stofmitigatieplan laten opstellen wat is ingediend bij de OVAM. Dit plan heeft als doel diffuse emissies van stof/grond maximaal te reduceren. Hierbij ligt de nadruk op de beheersing van door de wind weggeblazen grond- of stofdeeltjes die PFAS kunnen bevatten.

Kleine wijziging bodemsaneringsproject on site (ingediend in 2022)

Op 1 juli en 3 augustus 2022 diende 3M Belgium bij de OVAM een memorandum in waarin een strategie is geschetst om de instroom van PFAS vanuit het 'zuidelijke terreingedeelte' van de 3M site te Zwijndrecht naar de Palingbeek te beheersen, meer bepaald door middel van een interceptiesleuf. Op 23 augustus 2022 heeft de OVAM zich akkoord verklaard met voorgestelde aanpak.

Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject on site (ingediend in 2008)

Op de 3M site in Zwijndrecht bevinden zich twee historische grondwaterverontreinigingen waarvoor bodemsanering noodzakelijk is: het betreft enerzijds een grondwaterverontreiniging met organofluorverbindingen (vnl. PFOS en PFOA) en anderzijds een grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten. Bijkomend is een historische grondverontreiniging met lichte verhoogde organofluor- en kwikconcentraties aanwezig, waarvoor bodemsanering noodzakelijk is.

Beschrijvend bodemonderzoek on site (ingediend in 2007)

In opdracht van 3M Belgium heeft ARCADIS Gedas NV tijdens de periode april-oktober 2007 een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van 3M Belgium, gelegen aan de Canadastraat 11 (Haven 1005) te 2070 Zwijndrecht.

Het betreft het tweede beschrijvend bodemonderzoek voor deze locatie, uitgevoerd naar aanleiding van de verontreinigingen vastgesteld in het periodiek oriënterend bodemonderzoek dd. 1 maart 2007 en een aantal calamiteiten.

Op basis van dit beschrijvend bodemonderzoek is er geen bijkomende saneringsplicht voor bepaalde parameters. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van ammonium, amineverbindingen, iso-octylacrylaat, formaldehyde, fenolen en cresolen evenals een lokaal afwijkende pH en geleidbaarheid, indien grondwater in het kader van de bodemsanering behandeld wordt.

Beschrijvend bodemonderzoek (ingediend in 2006)

Het eerste oriënterend bodemonderzoek, uitgevoerd door Lisec op de site van 3M te Zwijndrecht, werd aan de OVAM afgeleverd in 1996. Op basis van dit onderzoek werd in 2000 door Lisec een voorstel tot beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt en werd gestart met de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek. Bij de aanvang van het beschrijvend bodemonderzoek werd een Risk Assessment Team samengesteld. Het Risk Assessment Team bestond in 2006 uit Prof. Dr. Colin Janssen, VITO, Lisec (tot in 2004), Aeolus, EPAS, 3M en ARCADIS (vanaf 2004).

Op de 3M site worden in 2006 verschillende organofluorverbindingen geproduceerd. Tijdens het beschrijvend bodemonderzoek werd in eerste instantie gefocust op deze groep van verbindingen. Het Risk Assessment Team had als taak voor de organofluorverbindingen risicogrenswaarden af te leiden. Eveneens behoorde de eco(toxico-)logische risico-evaluatie tot het takenpakket.

Volgens het beschrijvend bodemonderzoek uit 2006 dient er een bodemsaneringsproject opgesteld te worden voor de grondwaterverontreiniging met organofluorverbindingen en vluchtige aromaten.

Er werden toen geen voorzorgsmaatregelen vereist.

Saneringsproject - Zone 1A (rode gebieden)

Momenteel voert 3M Belgium, onder toezicht van OVAM, de goedgekeurde eerste fase van het bodemsaneringsproject uit voor de historische PFAS-bodemverontreiniging rond de site in Zwijndrecht. Dit project voorziet een leeflaagsanering binnen zone 1A (rode zone).

Onze brochure voor bewoners maakt duidelijk hoe we te werk zullen gaan en hoe we mogelijke hinder en overlast zoveel mogelijk zullen trachten te beperken. Ook het draaiboek ligt klaar, waarin de verschillende aspecten zijn beschreven met betrekking tot de saneringswerken. Dit draaiboek zal ook de basis vormen voor de individuele saneringsovereenkomsten met bewoners en eigenaars. Het draaiboek vindt u hier

Documenten
Draaiboek Sanering Zone 1A

Op 27 oktober heeft de OVAM het eerste gefaseerd BSP conform verklaard waarbij de start van de saneringswerken moet plaatsvinden vóór 1 mei 2023. In deze conform verklaring heeft OVAM aan 3M opgelegd om een draaiboek op te stellen voorafgaand aan de saneringswerken, dat als onderdeel van het kwaliteitsplan moet ingediend worden.

Dit draaiboek moet tegemoetkomen aan opmerkingen en bezwaren die door verschillende partijen zijn overgemaakt aan de OVAM tijdens het openbaar onderzoek van het eerste gefaseerd BSP (onderwerp van bovenvermelde conform verklaring) .

Zoals ook aangegeven in het conformiteitsattest is dit globale draaiboek de basis voor een perceel specifiek draaiboek. Een dergelijk perceel specifiek draaiboek zal opgemaakt worden voor elk perceel dat gesaneerd moet worden en maakt deel uit van het perceel dossier, waar naast dit draaiboek ook alle relevante informatie met betrekking tot het specifiek te saneren perceel in zal bewaard worden, zoals onder andere kwaliteit van de gebruikte aanvulgrond, resultaat van het grondstaal dat na sanering genomen is op het perceel, resultaten nazorg, etc.

Bodemsaneringsproject zone 1A (ingediend op 29 juli 2022)

De erkende bodemsaneringsdeskundige Environmental Resources Management (ERM) nv heeft in opdracht van 3M Belgium (3M) op 29 juli 2022 een eerste gefaseerd bodemsaneringsproject off site ingediend bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Dit voorgestelde actieplan voor sanering op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht, zoals ingediend op 29 juli 2022, is door de OVAM goedgekeurd onder voorwaarden. Dit besluit en het hiervoor gevolgde proces is terug te lezen in het conformiteitsattest van de OVAM. Hierbij gaat het om een actieplan voor de zogenoemde zone 1A. Dit is het gebied tussen de E34 in het noorden, de Polderstraat in het oosten en het zuiden en de Molenstraat in het westen.

Alle eigenaars en bewoners van percelen binnen deze zone zijn hierover op de hoogte gesteld en uitgenodigd door de OVAM om eventuele opmerkingen en bezwaren te maken over dit saneringsplan. Intussen wint de OVAM ook advies in bij alle betrokken overheden en gemeenten tijdens deze publieke consultatieperiode.

Beschrijvend bodemonderzoek zone 1 & 2 (ingediend op 10 februari 2022)

ERM heeft de opdracht gekregen van 3M om de actualisatie uit te voeren van het initiële beschrijvend bodemonderzoek (BBO) van 2006 (opgesteld door Arcadis met referentie 11/003094) voor de 3M fabriek in Zwijndrecht (nabij Antwerpen).

Gezien de complexiteit van het BBO is in overleg met de OVAM beslist dat deze update in verschillende fasen zou worden uitgevoerd. Voor elke geïdentificeerde BBO-fase zou een op zichzelf staand gefaseerd BBO rapport worden opgesteld dat bij de OVAM zou worden ingediend.

Dit eerste deel omvat de initiële beoordeling van de humane risico-evaluatie voor PFAS in de bodem betreffende het gebied ten zuiden van de autosnelweg E34 & 3M-fabriek Zwijndrecht.

Saneringsproject – Percelen met woonfunctie en recreatieve gebieden ten zuiden van de E34 (paarse gebieden)

Op 30 april 2024 diende 3M een voorstel in voor een leeflaagsanering van moestuinen, serres en kippenrennen in de omgeving van de 3M-fabriek. De OVAM heeft eigenaars en bewoners daarover al per brief geïnformeerd. Rekening houdend met de adviezen, opmerkingen of bezwaren, zal de OVAM tegen eind juli 2024 een beslissing nemen over het voorgestelde bodemsaneringsproject.

We zullen moestuinen, serres en kippenrennen saneren voor de percelen die op het kaartje zijn aangeduid in het paars. Omdat de PFAS-waarden lager zijn dan in zone 1A is het namelijk niet nodig om alle onverharde gebieden binnen het betrokken gebied volledig te saneren. Daarna zullen we die delen weer aanvullen met propere grond en moestuinen of serres terug aanleggen. Zo kan het terrein weer gebruikt worden om te tuinieren. Kippenrennen worden niet hersteld.

Bewoners die in het betrokken gebied wonen maar geen moestuin, serre of kippenren hebben krijgen ook eenmalig de kans om een deel van hun tuin te laten saneren zodat een moestuin kan worden aangelegd.

Terreinen van jeugdbewegingen, speeltuinen, voetbalterreinen, kinderdagverblijven en scholen in het betrokken gebied worden ook preventief gesaneerd. Omdat hier vaker contact met de bodem kan zijn, zullen we terreinen tot op 30 cm afgraven. Daarna vullen we ze aan met propere grond en zaaien we nieuw gras in.

Documenten

Overige Saneringsplannen zullen uiterlijk 1 december 2024 worden ingediend.

Voor grondverzet binnen de regio dat zou moeten gebeuren in afwachting van de saneringswerken is er een oplossing uitgewerkt tussen 3M en de gemeentes Zwijndrecht en Beveren. Meer informatie vindt u hier voor de gemeente Zwijndrecht, en hier voor de gemeente Beveren.

 


Bewonersvergaderingen

3M Belgium is er zich van bewust dat de gemeenschap met talrijke vragen zit. Daarom hebben wij bewonersvergaderingen georganiseerd voor de direct betrokken bewoners en eigenaars bij wie mogelijk een sanering moet gebeuren op hun perceel. Naarmate het saneringsproject vordert zullen we zowel de direct betrokken bewoners en eigenaars informeren, alsook de volledige gemeenschap.

Voor vragen over het gepresenteerde materiaal, of overige vragen over de saneringswerken in zone 1A, vindt u de contactmogelijkheden voor 3M Belgium of IGEMO hier.

Infomarkt 29 mei 2024

Onlangs is het bodemsaneringsproject ingediend namens 3M Belgium voor het woongebied en de recreatieve gebieden in Zwijndrecht en Beveren. De OVAM heeft het bodemsaneringsproject volledig en ontvankelijk bevonden en hierover een brief verstuurd aan eigenaars en bewoners van percelen binnen het betrokken gebied. Hiermee begint het publieke consultatieproces. Voor alle duidelijkheid, dit bodemsaneringsproject staat los van het bodemsaneringsproject voor de zogenaamde zone 1A.

Tijdens de infomarkt werd zo goed mogelijk duiding gegeven bij het bodemsaneringsproject middels een presentatievideo die u hier terugvindt, alsook een poster en brochure.

Op 29 mei 2024 organiseerden wij daarom een infomarkt voor de eigenaars en bewoners van woonpercelen binnen het betrokken gebied in de gemeentes Zwijndrecht en Beveren. Bodemsaneringsdeskundige ERM, het PFOS-ombudsteam van IGEMO, de OVAM, Gemeente Zwijndrecht en Beveren, en de PFAS-preventiewerkers waren ook uitgenodigd.

Zowel het presentatiemateriaal als het ingediende bodemsaneringsproject vindt u hier onder ‘Documenten’. Ook kunt u de presentatie op uw gemak beluisteren.

Documenten
Bewonersvergadering 7 februari 2024

Op 7 februari is een vierde en voorlopig laatste bewonersvergadering georganiseerd door 3M Belgium voor bewoners en eigenaars van de percelen in zone 1A. In lijn met de saneringswerken zullen vergaderingen vanaf nu georganiseerd worden met de bewoners en eigenaars van de individuele clusters binnen de zone.

Sinds 2023 worden er regelmatig vergaderingen gehouden van het multidisciplinair team bestaande uit de gemeente Zwijndrecht, Zwijndrecht Gezond, de Milieuraad, IGEMO, 3M Belgium, erkende bodemsaneringsdeskundige ERM, milieuadviseur Ossiado, en landschapsarchitectenbureau Omgeving. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een visie uitgewerkt voor een gemeenschappelijk park in zone 1A, oftewel het ‘casco’, en gewerkt aan het creëren van een meerwaarde in de wijze van aanleg, inrichting en ontwerp van de tuinen. Dit is toegelicht tijdens de bewonersvergadering gehouden op 7 februari 2024. Verder is er ook een update gegeven van de planning en stand van zaken.

Download de presentaties zodat u alles in detail kunt bekijken. Het PDF-document bevat de presentatie van landschapsarchitectenbureau Omgeving waarin de visie van het multidisciplinair team wordt voorgesteld, en de presentatie van erkende bodemsaneringsdeskundige ERM over de timing en stand van zaken.

Tot slot konden bezoekers vragen stellen tijdens de infomarkt en een kleine folder meenemen welke opgezet is door het landschapsarchitectenbureau. Deze folder vindt u hier.

 

 

Bewonersvergadering 3 mei 2023

Op 3 mei 2023 is een derde bewonersvergadering georganiseerd door 3M Belgium voor bewoners en eigenaars van de percelen in zone 1A. Het onderwerp van deze bewonersvergadering was toelichting geven bij het draaiboek dat is uitgewerkt voor het door OVAM goedgekeurde saneringsproject voor de zogenaamde zone 1A.

In aanwezigheid van de OVAM en samen met vertegenwoordigers van onafhankelijke bodemdeskundige ERM, de Gemeente Zwijndrecht, en de PFAS-Ombudsdienst hebben we meer in detail toelichting gegeven bij de timing en verschillende elementen van het draaiboek dat zal worden gebruikt voor de uitvoering van deze sanering. Vervolgens kwamen ook nog de gemeente en de ombudsdienst aan het woord om hun rol in de saneringswerkzaamheden verder toe te lichten.

Download de presentaties zodat u alles in detail kunt bekijken. Het pdf-document bevat de presentatie van ERM en 3M mbt het draaiboek voor zone 1A; de presentatie van de Gemeente Zwijndrecht over de gemeentelijke rol; en de presentatie van PFAS-ombudsdienst over hun rol en nuttige informatie.

Update:

Het saneringsproject in zone 1A voorziet in een tijdelijke opslagplaats (TOP) voor de gronden. Het transport van de gronden vanuit en naar deze TOP zal gebeuren via een tijdelijke brug. In september 2023 oordeelde Tractebel namelijk dat de tijdelijke brug een meer geschikte optie is dan een tijdelijke weg.

Het vergunningstraject voor de aanleg van de tijdelijke brug is opgestart, en we verwachten de beslissing over deze vergunning tegen de zomer van 2024. Na de bouw van de brug kunnen de eigenlijke saneringswerken starten, wat neerkomt op het najaar van 2024. De volgorde van fasering van de werken binnen zone 1A zal ongewijzigd blijven.

 

 

Bewonersvergadering 30 november 2022

3M heeft op 30 november eigenaars van de percelen in zone 1A terug bij elkaar gebracht om zo goed mogelijk duiding te geven over het aanpakken van de PFAS-verontreiniging en het verbeteren van de kwaliteit van zone 1A.

Tijdens deze tweede bewonersvergadering, in aanwezigheid van de PFAS-coördinator Karl Vrancken en samen met vertegenwoordigers van de Gemeente Zwijndrecht, onafhankelijke bodemdeskundige ERM, en de OVAM, hebben we onze buren verder geïnformeerd over hoe zij op de hoogte kunnen blijven van de saneringswerkzaamheden zowel in de omgeving als op de site van 3M zelf, waarbij we in lijn met de huidige kennis en wetenschap remediërende maatregelen nemen die een positieve impact op onze gemeenschap hebben en ons gezamenlijk doel helpen bereiken.

Download de presentaties zodat u alles in detail kunt bekijken. Het pdf-document bevat de presentatie van de OVAM mbt de beslissing over saneringsplan zone 1A; de presentatie van de Gemeente Zwijndrecht over de gemeentelijke rol; en de presentatie van bodemdeskundige ERM en 3M over de bodemsanering in zone 1A en het stappenplan.

 

 

Bewonersvergadering 1 juni 2022

Tijdens de eerste bewonersvergadering omtrent het saneringsproject in Zwijndrecht heeft 3M het saneringsplan voor de oranje zone voorgesteld zoals dit 1 juli werd ingediend. Vervolgens heeft 3M haar voorgestelde actieplan voor sanering geactualiseerd in overleg met de betrokken overheden, waaronder de OVAM en het Departement Omgeving.

Met betrekking tot het plan zoals ingediend op 1 juli heeft 3M, samen met de gemeente Zwijndrecht, de OVAM, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de bodemdeskundige ERM informatie gedeeld en antwoord gegeven op zoveel mogelijk vragen. Zowel het presentatiemateriaal als het antwoord op veelgestelde vragen kunt u hier terugvinden. Hoewel het saneringsplan geactualiseerd is, is onderstaande informatie grotendeels nog van toepassing.

Download de presentaties zodat u alles in detail kunt bekijken. Het pdf-document bevat de presentatie van bodemdeskundige ERM en 3M waarin het saneringsproject wordt voorgesteld; de presentatie van de OVAM waarin het beschrijvend bodemonderzoek en bodemattesten worden uitgelegd; en de presentatie van AZG over PFAS en gezondheid.

 

 

Tijdens de verschillende bewonersvergaderingen zijn er vanuit de gemeenschap diverse vragen gesteld. IGEMO zorgt ervoor dat deze regelmatig worden geüpdatet met de meest recente en correcte informatie van onder andere OVAM, ERM, de gemeente Zwijndrecht, en 3M Belgium. De datum vermeld bij de vraag toont het meest recente antwoord op de desbetreffende vraag. Het volledige overzicht vindt u hier.

 


Uitstoot beperken

Bij 3M blijven we ons inzetten om onze emissiebronnen van PFAS te herleiden tot een minimum. Daarvoor maken we niet alleen gebruik van de meest recente technieken maar blijven we ook continu naar nieuwe oplossingen zoeken. Ook werken we samen met VITO en andere agentschappen om mogelijke emissiebronnen te helpen identificeren en controleren.

3M investeert 115 miljoen euro in technologieën om proceslozingen nog beter te controleren. Op die manier willen we een sterk milieubeheer uitwerken en de duurzaamheid van de site verbeteren.

Dit houdt onder meer in dat we de bestaande afvalwaterbehandelingstechnologie nog verder zullen optimaliseren. We investeren in aanvullende technologieën om tegen 2024 meer dan 99% van de PFAS uit het geloosde afvalwater te halen. Om de steeds lager wordende concentraties te kunnen meten in het effluent, is zeer nauwkeurige analyseapparatuur vereist. 3M zet ook hierop in, om proactief enkele parameters zorgvuldig te kunnen opvolgen.

Dit plan maakt deel uit van onze bestaande milieu-investeringen en ook van een wereldwijde en eerder aangekondigde investering van ongeveer 1 miljard dollar voor de komende 20 jaar. Deze investering zorgt ervoor dat we versneld de volgende doelstellingen halen: koolstofneutraliteit tegen 2050, 25% minder water verbruiken, na productie zuiverder water teruggeven aan het milieu door onder meer het verminderen van de PFAS-emissies met 99%.

Het monitoren en meten van PFAS-emissies wordt door een erkend geaccrediteerd labo uitgevoerd. Het doel van accreditatie is bewaking van de kwaliteit en de uitvoering van metingen. 3M meldt vervolgens de emissiewaarden aan de relevante autoriteiten. Hieronder vindt u rapporten met de emissiewaarden die zijn overgemaakt aan de autoriteiten.

Naast het beperken van de uitstoot voert 3M Belgium ook saneringswerkzaamheden uit op de site in Zwijndrecht. Dit omvat in hoofdorde en tot op vandaag, een grondwaterzuiveringssysteem op de site dat begeleid wordt door de erkende bodemsaneringsdeskundige ERM onder toezicht van de OVAM. Via deze zogenaamde “Pump & Treat” techniek wordt grondwater opgepompt om verspreiding tegen te gaan, en vervolgens behandeld met de best beschikbare technologieën om PFAS te verwijderen uit het water.

 


Wij delen informatie

We vinden het belangrijk om openlijk te communiceren met de betrokken partijen. We hebben dan ook vrijwillig heel wat gedetailleerde documenten gedeeld over onze productieprocessen, de kwaliteit en kwantiteit van onze emissies en afvalwaterlozingen en de beschikbare behandelingstechnologieën. Wij hebben ook stappen ondernomen als er bezorgdheden geuit werden en zelf nieuwe manieren aangereikt om de lozingen verder te beperken. Wij hebben een team van ingenieurs en wetenschappers samengesteld om desgevraagd aanvullende informatie te verzamelen en dat zullen wij blijven doen.

3M heeft meer dan 150 onderzoeken over PFAS en gezondheidswetenschappelijke onderwerpen ondersteund of gesponsord. Een uitgebreide lijst van deze onderzoeken vindt u hier. (Laatst bijgewerkt: april, 2024).

Om onderzoekers en regelgevende instanties te helpen de PFAS-technologie beter te begrijpen en te bestuderen, hebben we studies samengesteld die zijn uitgevoerd door 3M en anderen. Meer daarover vindt u hier.

3M verwelkomt iedere mogelijkheid om samen te werken met alle mogelijke overheden om een gezamenlijk pad voorwaarts te identificeren. We zijn van mening dat het opnemen van een breed scala aan perspectieven tijdens het beleidsvormingsproces - inclusief van de industrie, academici, NGOs en anderen - effectievere oplossingen voor gemeenschappen kan bevorderen.

Websites van overheidsinstanties die informatie verstrekken over mogelijke effecten van PFAS.

 

Vlaanderen
Nederland
Duitsland
Europese Unie
Verenigde Staten van Amerika

Contact

Indien u als bewoner vragen heeft over de geplande saneringswerken in de directe omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht, kunt u contact met ons opnemen per email.

CONTACT

Ombudsteam

Inwoners en grondgebruikers in Zwijndrecht die met vragen zitten over de saneringsplannen voor hun tuin of perceel, kunnen ook terecht bij het PFAS-ombudsteam.

MEER INFORMATIE

 
Mededelingen

Hieronder vindt u een overzicht van alle 3M mededelingen en persberichten omtrent PFAS in Zwijndrecht sinds augustus 2021.

Wij vragen aan alle mediavertegenwoordigers om contact op te nemen met [email protected] voor toekomstige vragen. 3M Zwijndrecht Communications zal uw vraag bekijken en binnen een redelijke termijn een gepast antwoord geven.

Mededelingen 2024
Mededeling van 3M – 24 april 2024

60 aanmeldingen voor inzamelactie legkippen door 3M Belgium

Zwijndrecht, 24 april 2024 — 3M Belgium heeft naar aanleiding van de voorzorgsmaatregel een inzamelactie voor legkippen in Zwijndrecht en omgeving aangekondigd in overleg met de gemeentes Zwijndrecht, Beveren en de OVAM. De aanmeldperiode voor deze actie is afgelopen en heeft geresulteerd in 60 aanmeldingen.

Een meerderheid van de deelnemers heeft aangegeven dat de legkippen reeds verwijderd zijn als gevolg van de no regret-maatregelen. Legkippen die ingezameld dienen te worden zullen voor zover als praktisch mogelijk een nieuwe toekomst krijgen op een zorgboerderij of vergelijkbare locatie.

In een volgende fase zullen praktische afspraken worden gemaakt voor het ophalen van de legkippen en uitbetaling van de vergoeding.

Mededeling van 3M – 11 maart 2024

3M Belgium zet financiële ondersteuning landbouwers en tuinbouwers in de regio Zwijndrecht voort in 2023

Zwijndrecht, 11 maart 2024 — 3M biedt 40 land- en tuinbouwbedrijven een tegemoetkoming aan voor de impact van de no regret-maatregelen in het gebied rond de 3M-site in Zwijndrecht voor een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro voor het jaar 2023.

Deze tegemoetkomingsregeling is opgebouwd uit verschillende forfaits en regelingen die betrekking hebben op verloren arbeidstijd, extra productiekosten, omzetverlies, en imagoschade geleden in 2023. De stuurgroep bestaat uit verschillende landbouworganisaties, het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, IGEMO en 3M.

De land- en tuinbouwbedrijven konden deze tegemoetkoming in december 2023 aanvragen. Het is de bedoeling dat 3M uiterlijk begin mei 2024 de uitbetalingen doet.

De bedoeling is om de uitbetaling van alle ontvankelijke dossiers uiterlijk eind maart 2024 af te ronden.

Mededelingen 2023
Mededeling van 3M – 21 december 2023

40 Land- en tuinbouwbedrijven in de regio Zwijndrecht vragen een tegemoetkoming aan

Zwijndrecht, 21 december 2023 – Zoals aangekondigd konden land- en tuinbouwbedrijven in de regio Zwijndrecht, die door de impact van de no regret-maatregelen als gevolg van de PFAS-verontreiniging schade hebben ondervonden in 2023, opnieuw een tegemoetkoming aanvragen. Uiteindelijk hebben 40 land- en tuinbouwbedrijven een aanvraag ingediend.

De land- en tuinbouwbedrijven hadden ongeveer 3 weken om een tegemoetkoming aan te vragen, waarmee het eerste deel van de procedure nu is afgesloten. In de komende weken beoordeelt de stuurgroep, met daarin de landbouworganisaties en het Departement Landbouw en Visserij, welke aanvragen in aanmerking komen. Eens dat is gebeurd, ontvangen de land- en tuinbouwers een concreet individueel voorstel.

De bedoeling is om de uitbetaling van alle ontvankelijke dossiers uiterlijk eind maart 2024 af te ronden.

Mededeling van 3M – 27 november 2023

3M Belgium zet ondersteuning landbouwers en tuinbouwers in de regio Zwijndrecht voort

Zwijndrecht, 27 november 2023 – Vanaf 28 november 2023 kunnen land- en tuinbouwbedrijven in de regio Zwijndrecht die door de impact van de no regret-maatregelen als gevolg van de PFAS-verontreiniging schade hebben ondervonden in 2023, opnieuw een tegemoetkoming aanvragen. Het gaat concreet om o.a. kosten, verlies van arbeidstijd, omzetverlies, etc. Hiermee steunt 3M Belgium opnieuw vrijwillig de land- en tuinbouwers.

Vanaf 28 november tot en met 17 december kunnen land- en tuinbouwers middels het invullen van een vragenlijst een nieuwe tegemoetkoming aanvragen. Hierbij gaat het om gangbare land- en tuinbouwbedrijven met percelen op de linkeroever van de Schelde binnen een straal van 5 km van 3M Zwijndrecht, en de korte keten en CSA-bedrijven op de linkeroever binnen een straal van 10 km van 3M Zwijndrecht.

Na het invullen van een vragenlijst zal er door de landbouworganisaties en het Departement Landbouw en Visserij overeenkomstig de herwerkte principes worden beoordeeld welke land- en tuinbouwbedrijven in aanmerking komen voor een nieuwe tegemoetkomingsregeling en een individueel voorstel uitwerken.

Er wordt door 3M Belgium nogmaals benadrukt dat het individueel voorstel dat een landbouwer en/of tuinbouwer ontvangt, niet wordt aanzien als een dading of andere vorm van schikking. De landbouwer en/of tuinbouwer doet bij aanvaarding van de tegemoetkoming geen afstand van enig recht op een mogelijke bijkomende of latere schadevergoeding. Deze tegemoetkomingsregeling staat los van mogelijke remediëringsmaatregelen ten gevolge van (bodem)verontreiniging.

Er wordt gestreefd om de uitbetaling van een eventuele tegemoetkoming uiterlijk eind maart 2024 af te ronden voor land- en tuinbouwers die een aanvraag hebben ingediend en het voorstel hebben aanvaard.

Mededeling van 3M – 22 september 2023

Overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen heeft 3M Belgium onlangs zelf data gerelateerd aan onze PFAS-productieprocessen op de Zwijndrechtse vestiging gerapporteerd aan de relevante Vlaamse regelgevende overheden. Terwijl we in gesprek blijven met de instanties, hebben we, voor nu, alle PFAS-productieprocessen op de Zwijndrechtse vestiging tijdelijk stopgezet.

Zoals in december 2022 aangekondigd, zal 3M tegen eind 2025 stoppen met de productie van PFAS. Ook zullen wij toewerken naar het stopzetten van het gebruik van PFAS in onze producten. 3M Belgium evalueert onze opties om het uitfaseren van alle PFAS-productieprocessen in Zwijndrecht verder te versnellen. We wensen samen te werken met de relevante regelgevende instanties om dit proces ordelijk te maken voor onze werknemers en klanten uit belangrijke sectoren wereldwijd.

3M Belgium zal haar waterzuiveringstechnologie in Zwijndrecht verderzetten om historische verontreinig van PFAS in het grondwater aan te pakken.

Mededeling van 3M – 20 juli 2023

3M Belgium biedt opnieuw een tegemoetkoming aan voor landbouwers in de regio Zwijndrecht

3M Belgium zal opnieuw een tegemoetkoming financieren voor de landbouwers die geïmpacteerd zijn door de no regret-maatregelen in de regio Zwijndrecht. Deze regeling is van toepassing op het kalenderjaar 2023.

De tegemoetkoming wordt inhoudelijk uitgewerkt door een stuurgroep waarin de verschillende landbouworganisaties, het Departement Landbouw en Visserij en 3M Belgium vertegenwoordigd zijn. Landbouwbedrijven die (financiële) schade (blijven) ondervinden van de no regret-maatregelen zullen voor 2023 een nieuwe tegemoetkoming kunnen aanvragen. Het proces voor het indienen van deze aanvraag en beoordeling op conformiteit zal gelijkaardig zijn aan de eerdere regeling van 2022, die betrekking had op de kalenderjaren 2021 en 2022.

Omdat er ondertussen via de uitgevoerde bodemonderzoeken, onder toezicht van de OVAM, meer concrete informatie beschikbaar is over de reikwijdte van de verontreiniging uitgaande van de fabriek in Zwijndrecht van 3M Belgium en de verschillende vormen van schade, zal de tegemoetkoming mede rekening houden met deze nieuwe gegevens.

De lancering van de aanvraagprocedure, welke eveneens meer duiding zal geven over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, staat gepland voor november 2023. De uitbetaling van een eventuele tegemoetkoming zal in principe eind maart 2024 plaatsvinden voor landbouwers die een aanvraag hebben ingediend en het voorstel van 3M Belgium hebben aanvaard.

Van zodra alle informatie aanwezig is zullen de landbouwers tijdig worden geïnformeerd over het verdere verloop van de aanvraagprocedure (o.a. via de kanalen van de landbouworganisaties).

Er wordt door 3M Belgium nogmaals benadrukt dat het voorstel dat een landbouwer ontvangt, niet wordt aanzien als een dading of andere vorm van schikking. De landbouwer doet bij aanvaarding van de tegemoetkoming geen afstand van enig recht op een mogelijke bijkomende of latere schadevergoeding. Deze tegemoetkomingsregeling staat los van mogelijke remediëringsmaatregelen ten gevolge van (bodem)verontreiniging.

Zoals vorig jaar in december 2022 werd aangekondigd, zal 3M Belgium tegen eind 2025 stoppen met de productie van PFAS. Ook zal 3M Belgium toewerken naar het stopzetten van het gebruik van PFAS in haar product portfolio. 3M Belgium zal haar saneringsactiviteiten in Zwijndrecht en omgeving blijven uitvoeren zoals afgesproken in de saneringsovereenkomst met de Vlaamse regering. Onder die overeenkomst zal 3M Belgium meer dan €571 miljoen investeren ten voordele van de inwoners van Vlaanderen.

Contact:
PFAS-ombudsteam:
Telefonisch van maandag tot vrijdag (9 – 17 u.): 015/28 65 82 of 0471/20 43 43
E-mail: [email protected]
Fysiek overleg (na telefonische afspraak): dinsdag van 16 – 19.30 u.

Mededeling van 3M – 11 mei 2023

We verwelkomen het besluit van de rechter mbt de milieustakingsvordering.

3M Belgium voert zijn saneringsplicht uit hoofde van het Bodemdecreet op een transparante, coöperatieve en tijdige manier uit – onder meer door informatie over de timing van de activiteit met OVAM te delen zodra deze beschikbaar komt – en zal dat blijven doen.

3M zal alle PFAS-productie beëindigen tegen eind 2025 en ernaar streven het gebruik van PFAS in onze hele productportefeuille tegen eind 2025 te stoppen. Wij blijven ons inzetten voor de uitvoering van alle saneringswerkzaamheden die definitief en wettelijk door de overheid worden opgelegd in overeenstemming met het Bodemdecreet.

3M Belgium zal deze en andere saneringsactiviteiten in Zwijndrecht en omgeving blijven uitvoeren zoals afgesproken in onze saneringsovereenkomst met de Vlaamse regering. Onder die overeenkomst zal 3M Belgium meer dan €571 miljoen investeren ten voordele van de Vlaamse gemeenschap.

Mededelingen 2022
Mededeling van 3M – 27 december 2022

Het artikel Apache bevat verschillende onjuistheden. Ter verduidelijking:

 • Zoals vermeld in ons persbericht van 20 december 2022 zal 3M alle PFAS-productie stopzetten tegen het einde van 2025. Dat omvat ook de productie van fluorelastomeren.
 • 3M vangt momenteel al het procesafvalwater van de huidige fluorelastomeerproductieprocessen af.
 • Er zijn korte- en ultrakorteketen-PFAS aanwezig in het grondwater dat behandeld wordt in het waterzuiveringssysteem van de vestiging in Zwijndrecht. In de lozingen van dat saneringswater zijn kleine hoeveelheden korte- en ultrakorteketen-PFAS aanwezig.
3M beëindigt de productie van PFAS tegen eind 2025 – 20 december 2022

3M beëindigt de productie van PFAS tegen eind 2025

ST. PAUL, MN –3M (NYSE: MMM) heeft vandaag aangekondigd dat het de productie van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zal beëindigen en ernaar zal streven om tegen eind 2025 het gebruik van PFAS in de volledige productportefeuille te stoppen. De beslissing van 3M is gebaseerd op een zorgvuldige afweging en een grondige evaluatie van het zich ontwikkelende externe landschap. Er spelen meerdere factoren zoals versnellende trends in de regelgeving gericht op het verminderen of elimineren van de aanwezigheid van PFAS in het milieu en veranderende verwachtingen van belanghebbenden.

"Dit moment vraagt om het soort innovatie waar 3M bekend om staat", zegt voorzitter en chief executive officer van 3M, Mike Roman. "Hoewel PFAS veilig kan worden gemaakt en gebruikt, zien wij ook een kans om het voortouw te nemen in een snel evoluerend extern regelgevings- en bedrijfslandschap om de grootste impact te hebben voor de partijen die wij bedienen. Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe we 3M positioneren voor aanhoudende duurzame groei door onze portfolio te optimaliseren, te innoveren voor onze klanten en op lange termijn waarde te creëren voor onze aandeelhouders."

3M zal:

 • Alle PFAS-productie zal beëindigen tegen eind 2025: 3M streeft ernaar de productie van alle fluorpolymeren, gefluoreerde vloeistoffen en op PFAS gebaseerde additieven te stoppen. Wij zullen onze klanten ondersteunen om vlot de overstap te maken. 3M wil voldoen aan de huidige contractuele verplichtingen tijdens de overgangsperiode.
 • Ernaar streven het gebruik van PFAS in onze hele productportefeuille tegen eind 2025 te stoppen: Wij hebben ons gebruik van PFAS de afgelopen drie jaar al verminderd door voortdurend onderzoek en ontwikkeling, en zullen nieuwe oplossingen voor klanten blijven uitwerken.

Met deze twee beslissingen verbindt 3M zich ertoe te innoveren voor een wereld die minder afhankelijk is van PFAS. De producten van 3M zijn veilig voor het beoogde gebruik. 3M zal PFAS blijven saneren en geschillen aanpakken door zich te verdedigen in de rechtbank of door middel van onderhandelde oplossingen, al naar gelang het geval.

Financiële informatie

Zoals hierboven opgemerkt, zal 3M tegen eind 2025 alle PFAS-productie beëindigen. De huidige jaarlijkse netto-omzet van geproduceerde PFAS-producten bedraagt ongeveer 1,3 miljard dollar met geschatte EBITDA-marges van ongeveer 16%. Bovendien zal 3M, zoals hierboven vermeld, ook ernaar streven het gebruik van PFAS in de hele productportefeuille tegen eind 2025 te stoppen, hetgeen een klein deel uitmaakt van de totale inkomsten van 3M. Naarmate de PFAS-productie beëindigd wordt, verwacht 3M totale kosten vóór belasting van ongeveer $ 1,3 miljard tot $ 2,3 miljard, inclusief het onderstaande bedrag voor het vierde kwartaal van 2022. Verwacht wordt dat ongeveer 70-80% van het totaal non-cash zal zijn.

Het bedrijf verwacht in het vierde kwartaal van 2022 een geschatte last vóór belastingen van $0,7 miljard tot $1,0 miljard, waarvan het merendeel non-cash is in verband met bijzondere waardeverminderingen van activa. 3M is voornemens de kosten van het vierde kwartaal van 2022 weer te geven als een correctie bij de resultaatbepaling, gecorrigeerd voor bijzondere posten. Vanaf 2023 verwacht 3M ook de resultaten van geproduceerde PFAS in aanmerking te nemen bij de berekening van de resultaten, gecorrigeerd voor bijzondere posten.

Over PFAS

PFAS zijn essentieel bij de vervaardiging van veel producten die belangrijk zijn voor het moderne leven, zoals medische technologieën, halfgeleiders, batterijen, telefoons, auto's en vliegtuigen. De producten van 3M zijn veilig en doeltreffend voor het beoogde gebruik. Meer informatie is te vinden op de website van 3M, www.3M.com/PFAS.

Over 3M

3M gelooft dat wetenschap helpt om een betere wereld te creëren voor iedereen. Door de kracht van mensen, ideeën en wetenschap te ontsluiten om te herdenken wat mogelijk is, pakt ons wereldwijde team op unieke wijze de kansen en uitdagingen van onze klanten, gemeenschappen en planeet aan. Lees meer over hoe we werken aan het verbeteren van levens en wat de volgende stappen zijn op 3M.com/news of op Twitter via @3M of @3MNews.

De onderneming maakt belangrijke financiële, zakelijke en operationele informatie bekend via de website van 3M over investor relations, de aangiften bij de SEC, persberichten, openbare conferentiegesprekken en webcasts. Het bedrijf gebruikt ook het nieuwscentrum en sociale media van 3M om met onze klanten en het publiek te communiceren over het bedrijf, producten en diensten en andere zaken. Het is mogelijk dat de informatie die 3M op het nieuwscentrum en de sociale media plaatst, als materiële informatie wordt beschouwd. Daarom moedigt het bedrijf investeerders, de media en andere geïnteresseerden in 3M aan om de informatie die op 3M's nieuwscentrum en de sociale mediakanalen, zoals Twitter op @3M of @3MNews wordt geplaatst, te bekijken.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit nieuwsbericht bevat toekomstgerichte informatie over 3M's financiële resultaten en schattingen en bedrijfsvooruitzichten die aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich meebrengen. U kunt deze verklaringen herkennen aan het gebruik van woorden als "anticiperen", "schatten", "verwachten", "streven", "project", "voornemen", "plannen", "geloven", "zullen", "zouden moeten", "kunnen", "doel", "voorspellen" en andere woorden en termen van gelijke strekking in verband met elke bespreking van toekomstige operationele of financiële prestaties, in de toekomst te maken kosten of bedrijfsplannen of vooruitzichten. Onder meer de volgende factoren zouden ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen: (1) wereldwijde economische, politieke, regelgevende, kapitaalmarkt- en andere externe omstandigheden en andere factoren buiten de controle van de Onderneming, met inbegrip van natuur- en andere rampen of klimaatverandering die de activiteiten van de Onderneming of haar klanten en leveranciers beïnvloeden; (2) risico's in verband met crisissen op het gebied van de volksgezondheid, zoals de wereldwijde coronapandemie (COVID-19); (3) wisselkoersen van vreemde valuta en schommelingen in die koersen; (4) verplichtingen in verband met bepaalde fluorchemicaliën, waaronder rechtszaken over verschillende PFAS-gerelateerde producten en chemische stoffen en claims en regelgevende procedures en onderzoeken van de overheid in verband met PFAS in verschillende rechtsgebieden; (5) juridische procedures, met inbegrip van belangrijke ontwikkelingen die zich zouden kunnen voordoen in de juridische en regelgevende procedures beschreven in het jaarverslag op formulier 10-K van de Vennootschap voor het jaar eindigend op 31 december 2021, zoals bijgewerkt door het Current Report op formulier 8-K van 26 april 2022 van de Vennootschap, en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q (de "Rapporten"); (6) concurrentieomstandigheden en klantenvoorkeuren; (7) de timing en marktacceptatie van nieuwe productaanbiedingen; (8) de beschikbaarheid en kosten van aangekochte componenten, verbindingen, grondstoffen en energie (met inbegrip van olie en aardgas en daarvan afgeleide producten) als gevolg van tekorten, toegenomen vraag of leveringsonderbrekingen (met inbegrip van die veroorzaakt door natuur- en andere rampen en andere gebeurtenissen); (9) onverwachte problemen of vertragingen bij de gefaseerde implementatie van een wereldwijd ERP-systeem (Enterprise Resource Planning), of inbreuken op de beveiliging en andere verstoringen van de informatietechnologie-infrastructuur van de vennootschap; (10) de impact van overnames, strategische allianties, desinvesteringen en andere ongewone gebeurtenissen die voortvloeien uit acties op het gebied van portefeuillebeheer en andere evoluerende bedrijfsstrategieën, en mogelijke organisatorische herstructureringen; (11) operationele uitvoering, inclusief scenario's waarbij de Vennootschap minder productiviteitsverbeteringen realiseert dan geraamd; (12) financiële marktrisico's die de financieringsverplichtingen van de Onderneming uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen en regelingen voor gepensioneerden kunnen beïnvloeden; (13) de kredietratings van de Onderneming en haar kapitaalkosten; (14) externe belastinggerelateerde omstandigheden, inclusief wijzigingen in belastingtarieven, -wetten of -regelgeving; (15) kwesties in verband met de voorgestelde verzelfstandiging van de gezondheidszorgactiviteiten van de Onderneming, inclusief de vraag of de transactie zal worden voltooid, of, indien voltooid, onder de verwachte voorwaarden; het risico dat de verwachte voordelen niet worden gerealiseerd; het risico dat de kosten of dis-synergieën de verwachte bedragen overschrijden; het vermogen om te voldoen aan de verschillende sluitingsvoorwaarden; mogelijke verstoring van de bedrijfsvoering; de afleiding van managementtijd; de impact van de transactie (of het uitstel ervan) op het vermogen van de Onderneming om talent te behouden; mogelijke gevolgen voor de relaties van de Onderneming met haar klanten, leveranciers, werknemers, regelgevers en andere tegenpartijen; het vermogen om de gewenste fiscale behandeling te realiseren (inclusief de vraag of een private letter ruling van de Internal Revenue Service zal worden aangevraagd of verkregen); het risico dat vereiste toestemmingen of goedkeuringen niet worden verkregen; risico's verbonden aan financieringen die kunnen worden ondernomen en schulden die kunnen worden aangegaan in verband met de transactie; (16) zaken met betrekking tot de vrijwillige "Chapter 11"-procedure van de dochteronderneming van de Onderneming, Aearo Technologies, en bepaalde van haar gelieerde ondernemingen (de "Aearo-Entiteiten"), inclusief juridische risico's verbonden aan de Chapter 11-procedure; mogelijke gevolgen voor de reputatie van de Onderneming en haar relaties met klanten, leveranciers, werknemers, regelgevers en andere tegenpartijen en leden van de gemeenschap; mogelijke gevolgen voor de liquiditeit of de bedrijfsresultaten van de Onderneming, met inbegrip van risico's in verband met het bedrag dat nodig zal zijn om alle verplichtingen van de Onderneming om betalingen te doen om dergelijke vorderingen af te wikkelen onder de voorwaarden van haar financierings- en vrijwaringsovereenkomst met de Aearo-Entiteiten volledig en definitief af te wikkelen; en het vermogen van de Aearo-Entiteiten om de Chapter 11-procedure te doorlopen om goedkeuring en uitvoering van een reorganisatieplan te verkrijgen; (17) zaken met betrekking tot de plannen van de Onderneming om de PFAS-productie te beëindigen, inclusief de werkelijke timing, kosten en financiële impact van een dergelijke beëindiging; het vermogen van de Onderneming om een dergelijke beëindiging te voltooien, op de verwachte timing of helemaal niet; potentiële overheids- of regelgevende acties met betrekking tot PFAS-productie en productie, of de exitplannen van de Onderneming; het vermogen van de Onderneming om aanvaardbare substituten voor de stopgezette producten te vinden en te produceren, en de mogelijkheid dat dergelijke substituten niet de verwachte of gewenste commerciële of operationele resultaten opleveren; mogelijke rechtszaken in verband met de exitplannen van de Onderneming; en de mogelijkheid dat de geplande exit meer kosten met zich meebrengt dan verwacht, of anderszins negatieve gevolgen heeft voor de relaties van de Onderneming met haar klanten en andere tegenpartijen. Veranderingen in dergelijke veronderstellingen of factoren zouden tot aanzienlijk andere resultaten kunnen leiden. Een nadere beschrijving van deze factoren is te vinden in de verslagen onder "Cautionary Note Concerning Factors That May Affect Future Results" (Waarschuwing met betrekking tot factoren die van invloed kunnen zijn op toekomstige resultaten) en "Risk Factors" (Risicofactoren) in deel I, punten 1 en 1A (jaarverslag) en in deel I, punt 2 en deel II, punt 1A (kwartaalverslagen). De onderneming neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen die hierin worden besproken bij te werken als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Mededeling van 3M – 9 november 2022

3M versnelt aanpak stroom verontreinigd grondwater naar de Palingbeek

3M investeert € 115 miljoen in een nieuwe waterzuiveringsinstallatie ter uitbreiding van de totale capaciteit om PFAS uit het milieu te verwijderen

Zwijndrecht 09/11/2022. 3M pakt versneld de stroom verontreinigd grondwater vanop de site naar de Palingbeek aan. Dit was voorzien binnen het gefaseerd bodemsaneringsproject van de site maar eerst na het verleggen van de Palingbeek als onderdeel van het Oosterweelproject. 3M heeft in een brief aan de OVAM van 3 maart 2022 aangegeven dit onderdeel te willen versnellen en dat gebeurt nu. In een eerste fase wordt 20 m3 grondwater onttrokken aan de zuidgrens van de site, vlak bij de Palingbeek en behandeld in de waterzuiveringsinstallatie op de site. Zodra de nieuwe waterzuiveringsinstallatie operationeel is, zal dit project worden opgeschaald om 200 m3 grondwater nabij de Palingbeek te onttrekken en behandelen.

3M heeft zich geëngageerd om de historische PFAS-impact rond de 3M-site in Zwijndrecht aan te pakken. Ook de aanpak van een grondwaterverontreiniging vanop de site zelf en vermindering van de stroom van verontreinigd grondwater naar de Palingbeek. Hiervoor is in 2008 een eerste gefaseerd bodemsaneringsproject gestart, goedgekeurd door de OVAM.

Tot op vandaag saneert 3M op de site via de zogenaamde “Pump & Treat” techniek, waarbij grondwater wordt opgepompt om verspreiding tegen te gaan, en vervolgens behandeld met de best beschikbare technologieën om PFAS te verwijderen uit het water alvorens het gezuiverde grondwater geloosd wordt in de Schelde.

Bijkomend onderdeel van het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject is het aanpakken van de stroom verontreinigd grondwater aan de zuidelijke grens van de site richting de Palingbeek. Hoewel dit onderdeel eerst zou worden gestart na het verleggen van de Palingbeek als onderdeel van het Oosterweelproject, heeft 3M in een brief aan de OVAM van 3 maart 2022 aangegeven dit sneller te willen aanpakken.

Nu is de eerste fase gestart waarbij een rij wateronttrekkingsputten ongeveer 20 m3 grondwater onttrekken aan de zuidgrens van de site, vlak bij de Palingbeek. Deze onttrekking met Pump & Treat reduceert de PFAS-impact naar de Palingbeek om het vervolgens te behandelen in de waterzuiveringsinstallatie op de site.

Uiteindelijk zal naar schatting ongeveer 200 m3 grondwater per dag onttrokken worden aan de zuidgrens van de site richting de Palingbeek. Om dit bijkomend water te zuiveren op een zo effectief mogelijke manier en met de best beschikbare technologieën, investeert 3M € 115 miljoen in een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Deze installatie zal onze totale capaciteit uitbreiden om PFAS uit het milieu te verwijderen, de totale lozingsvracht naar de Schelde minimaliseren en het gebruik van stadswater op de site tot een minimum herleiden door hergebruik van gezuiverd proceswater.

Mededeling van 3M – 27 oktober 2022

3M verwelkomt het besluit van de OVAM mbt het bodemsaneringsproject voor zone 1A. We zullen nu samenwerken met ERM om het plan beter te verstaan en de volgende stappen te plannen. We zullen ook een bewonersvergadering organiseren voor de inwoners van Zwijndrecht om vragen te beantwoorden over de saneringswerken.

Mededeling van 3M – 27 oktober 2022

We begrijpen absoluut de bezorgdheid van de lokale bioboeren in de omgeving van de site over de consumptie van eigen gekweekt fruit en groenten of het drinken van sappen van die producten.

3M ondersteunt lokale landbouwers en bioboeren. We hebben een tegemoetkoming voorgesteld voor zij die getroffen zijn door de zogenaamde "No Regret"-maatregelen. Hier zijn 37 boeren en bioboeren op ingegaan en zij hebben hiervoor al een compensatie ontvangen. We gaan die gesprekken met de lokale landbouwers en bioboeren blijven verderzetten.

Wij bedanken VELT en de Vrienden van de Boomgaard om dit appelsap te komen brengen en het delen van de analyseresultaten hiervan, wat een interessant bijkomend datapunt is voor het lopend onderzoek. Wij hebben ook de kans gehad om met hen samen te zitten op de site en van gedachten te wisselen in een aangenaam gesprek.

3M blijft zich inzetten om de engagementen zoals overeengekomen met de Vlaamse overheden uit te voeren. Er loopt op dit moment een bodemonderzoek in de onmiddellijke omgeving van de site. De zone waarin deze boomgaard zich bevindt maakt deel uit van het bodem- en grondwateronderzoek wat momenteel wordt uitgevoerd door de onafhankelijke bodemdeskundige ERM.

Mededeling van 3M – 7 oktober 2022

Zoals vereist door de Saneringsovereenkomst ondertekend in juli 2022, heeft 3M de financiële garantie bezorgd aan de Vlaamse overheid voor bepaalde saneringsmaatregelen rondom de site in Zwijndrecht. Daarmee krijgt de Vlaamse overheid een „onherroepelijke garantie“ ter hoogte van €250 miljoen. 3M heeft reeds de beloofde sommen van respectievelijk €100 miljoen aan de Vlaamse overheid en €50 miljoen aan Lantis voor steun aan de Oosterweelwerken gestort. 3M heeft tot nu toe tijdig voldaan aan de eisen van de Saneringsovereenkomst en zal dit blijven doen.

Wij hebben in dit dossier onze verantwoordelijkheid genomen en zullen die blijven nemen voor de gemeenschap in Zwijndrecht en de Vlaming.

Mededeling van 3M – 28 september 2022

Onlangs werd door de media en Zwijndrecht Gezond, een lokale NGO, gespeculeerd dat 3M niet in staat zou zijn haar verantwoordelijkheden na te komen. Dit is niet waar.
Begin juli heeft 3M met de Vlaamse overheid een saneringsovereenkomst gesloten om in totaal ongeveer €571 miljoen te investeren ten gunste van de lokale gemeenschap en Vlaanderen in het kader van de PFAS-problematiek:

 
 • Dit akkoord zal onverkort uitgevoerd worden.
 • Overeenkomstig de saneringsovereenkomst heeft 3M reeds €100 miljoen aan de Vlaamse overheid en €50 miljoen aan Lantis betaald
 • De eerder overeengekomen PFAS-gerelateerde saneringsmaatregelen maken hier ook deel van uit.

Wat betreft de zaak van de persoonlijke beschermingsmiddelen waarvan sprake, deze is aanhangig voor de rechtbank en vervolgt zijn procedurele traject. 3M blijft erbij dat deze producten veilig en effectief waren wanneer ze op de juiste manier werden gebruikt. Niettemin is er een buitengewone toename van rechtszaken mbt deze producten in de Verenigde Staten. Aearo Technologies, de dochteronderneming van 3M die deze producten vervaardigt, heeft vrijwillig een Chapter 11-procedure gestart om deze kwestie aan te pakken. Aearo wil onder gerechtelijk toezicht een trust oprichten – gefinancierd door 3M – om compensatie te bieden aan eisers waarvan is vastgesteld dat ze recht hebben op compensatie. 3M is niet failliet verklaard. Deze actie is bedoeld om de rechtszaak efficiënter en billijker op te lossen.

Mededeling van 3M – 15 juli 2022

In overleg met de betrokken overheden, waaronder de OVAM en het Departement Omgeving, actualiseert 3M haar voorgestelde actieplan voor sanering.

De aanpassingen van het plan gebeuren op basis van aanwijzingen van de OVAM en het kabinet van de Minister van Leefmilieu. Dit heeft geen impact op de uitvoering van de door 3M geplande saneringsmaatregelen van de eerste fase.

3M heeft er zich publiekelijk toe verbonden deze acties uit te voeren onder toezicht van de overheid, en blijft zich inzetten om PFAS afkomstig van haar productieactiviteiten te verwijderen, volgens de afgesproken tijdlijn.

3M zal bijkomende stalen verzamelen om het bodemsaneringsproject bij te werken en ervoor te zorgen dat de genomen maatregelen effectief voldoen aan de eisen van het bodemdecreet. We zullen aanvullende gegevens verzamelen en delen om onze toekomstige bodemsaneringsprojecten nog meer te onderbouwen, en de autoriteiten en het publiek informeren over onze vorderingen. Tegen eind juli zal het geactualiseerde plan voor de eerste fase worden ingediend.

Mededeling van 3M – 6 juli 2022

Hier vindt u een persmededeling van 3M en de Vlaamse regering.

Mocht u vragen hebben hierover, mag u ze richten naar de vermelde contactpersoon en/of ons contacteren op het volgende e-mailadres: [email protected]

Mededeling van 3M – 1 april 2022

We blijven ons engageren voor onze buurtbewoners en de lokale gemeenschappen in Zwijndrecht. Met de tegemoetkoming voor de landbouwers boeken we opnieuw een belangrijke stap voorwaarts," zei Rebecca Teeters, senior vice president verantwoordelijk voor PFAS-beheer bij 3M. "We willen verder bouwen op dit momentum voor de toekomst, en hiermee herbevestigen dat 3M haar verplichtingen nakomt en maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Mededeling van 3M – 30 maart 2022

3M investeert verder in verantwoord milieubeheer in Zwijndrecht

3M kondigde vandaag een extra investering van 150 miljoen euro aan om proactief remediërende maatregelen te nemen in Zwijndrecht om de historische verspreiding van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) aan te pakken. Dit komt boven op de investeringen en maatregelen die het bedrijf reeds nam om de emissies van PFAS verder te verminderen, door te gaan met niet-PFAS-gerelateerde productie, en eerder stilgelegde PFAS-gerelateerde productieprocessen te kunnen heropstarten.

"We willen constructief samenwerken met de Vlaamse overheid om tegemoet te komen aan de bezorgheden van alle belanghebbenden. Vandaag is een nieuwe, belangrijke stap voorwaarts in het nakomen van een aantal van onze beloften ten aanzien van de omwonenden van onze site in Zwijndrecht maar ook ten aanzien van alle Vlamingen," aldus 3M voorzitter en CEO, Mike Roman.

“Deze investeringen zullen ons helpen om ons milieubeheer te verbeteren en te zorgen voor stabiliteit op langere termijn voor de activiteiten van 3M in België. De niet-PFAS-gerelateerde productie blijft doorlopen en we gaan door met het heropstarten van de PFAS-gerelateerde productieprocessen in overeenstemming met de opgelegde veiligheidsmaatregelen,” voegde Roman eraan toe. “We gebruiken state of the art milieutechnologie onder meer om luchtemissies te beperken en PFAS in water op te vangen, te verwijderen en te behandelen. Wij werken nauw samen met de bevoegde overheden en deze investeringen zullen ons op weg helpen om stilgelegde processen weer operationeel te maken en essentiële producten vanuit Europa terug aan onze klanten te kunnen leveren.”

 

 

 • Aanpak van historische PFAS-activiteit
  3M heeft toegezegd om de verspreiding aan te pakken van de PFAS-producten die het bedrijf vroeger in haar vestiging in Zwijndrecht produceerde. Een erkende externe bodemsaneringsdeskundige heeft onlangs een eerste deel van een nieuw beschrijvend bodemonderzoek afgerond, dat als basis zal dienen voor de saneringsmaatregelen van 3M op het terrein en in de omgeving.
  De kosten van deze initiële saneringsmaatregelen worden momenteel geraamd op 150 miljoen euro. 3M zal waar mogelijk bepaalde saneringstermijnen en -acties versnellen. De hele sanering zal steeds onder toezicht van de bevoegde overheden worden afgewerkt. 3M verwacht om in het eerste kwartaal van 2022 een provisie te boeken voor de inschatting van de kost van deze saneringsfase, en deze weer te geven als een aanpassing in de resultaten, gecorrigeerd voor bijzondere posten.
 • Wij komen onze verplichtingen na
  Zoals bij haar andere productiefaciliteiten, blijft 3M PFAS-lozingen verminderen in Zwijndrecht. 3M heeft een afvalwaterzuiveringssysteem ontwikkeld en in gebruik genomen dat de PFAS-lozingen aanzienlijk verminderd heeft. Daarnaast blijft het bedrijf samenwerken met de bevoegde overheden om de wijziging van de lozingsvergunning voor afvalwater, die de productie beïnvloeden, op een correcte wijze toe te passen, zoals aangekondigd in het 2021 10-K* rapport dat aan de SEC (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) werd overgemaakt. 3M voert ook proceswijzigingen door en implementeert aanvullende milieutechnologieën die de luchtemissies verminderen.
 • Ondersteuning van de inwoners van Zwijndrecht 3M engageert zich ook om onze buurtbewoners en de lokale gemeenschappen te ondersteunen. Om landbouwers alvast voort te helpen die financieel getroffen werden door de no-regret maatregelen, heeft 3M samengewerkt met de Vlaamse overheid en de landbouworganisaties om een tegemoetkomingsregeling op te zetten. Dit proces is aan de gang en in de komende weken zullen tientallen landbouwbedrijven een betaling ontvangen.

Uit deze plannen blijkt eens te meer het engagement van 3M op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en wereldwijd verantwoordelijk milieubeheer. 3M is eenzelfde engagement ook aangegaan op andere locaties in de Verenigde Staten en Duitsland. Meer informatie op www.3M.com/PFAS.

*A required public filing with the Securities and Exchange Commission in the United States
Forward Looking Statements
This press release contains forward-looking information about 3M's financial results and estimates and business prospects that involve substantial risks and uncertainties. You can identify these statements by the use of words such as "anticipate," "estimate," "expect," "aim," "project," "intend," "plan," "believe," "will," "should," "could," "target," "forecast" and other words and terms of similar meaning in connection with any discussion of future operating or financial performance or business plans or prospects. Among the factors that could cause actual results to differ materially are the following: (1) worldwide economic, political, regulatory, international trade and other external conditions and other factors beyond the Company's control, including natural and other disasters or climate change affecting the operations of the Company or its customers and suppliers; (2) risks related to public health crises such as the global pandemic associated with the coronavirus (COVID-19); (3) foreign currency exchange rates and fluctuations in those rates; (4) liabilities related to certain fluorochemicals, including lawsuits concerning various PFAS-related products and chemistries, and claims and governmental regulatory proceedings and inquiries related to PFAS in a variety of jurisdictions; (5) legal proceedings, including significant developments that could occur in the legal and regulatory proceedings described in the Company's Annual Report on Form 10-K for the year ended Dec. 31, 2021, and any subsequent quarterly reports on Form 10-Q (the "Reports"); (6) competitive conditions and customer preferences; (7) the timing and market acceptance of new product offerings; (8) the availability and cost of purchased components, compounds, raw materials, energy (including oil and natural gas and their derivatives) and labor due to shortages, increased demand and wages, logistics, supply chain interruptions or manufacturing site disruption (including those caused by natural and other disasters and other events such as government actions); (9) unanticipated problems or delays with the phased implementation of a global enterprise resource planning (ERP) system, or security breaches and other disruptions to the Company's information technology infrastructure; (10) the impact of acquisitions, strategic alliances, divestitures and other unusual events resulting from portfolio management actions and other evolving business strategies, and possible organizational restructuring; (11) operational execution, including scenarios where the Company generates fewer productivity improvements than estimated; (12) financial market risks that may affect the Company's funding obligations under defined benefit pension and postretirement plans; (13) the Company's credit ratings and its cost of capital; and (14) tax-related external conditions, including changes in tax rates, laws or regulations. Changes in such assumptions or factors could produce significantly different results. A further description of these factors is located in the Reports under "Cautionary Note Concerning Factors That May Affect Future Results" and "Risk Factors" in Part I, Items 1 and 1A (Annual Report) and in Part I, Item 2 and Part II, Item 1A (Quarterly Reports), as updated by applicable Current Reports on Form 8-K. The information contained in this press release is as of the date indicated. The Company assumes no obligation to update any forward-looking statements contained in this press release as a result of new information or future events or developments.

Mededeling van 3M – 29 maart 2022

We zijn het, met het meeste respect voor de werkzaamheden van de onderzoekscommissie PFAS-PFOS, oneens met de beschrijving door deze onderzoekscommissie van 3M's staat van dienst op het gebied van milieubeheer en activiteiten. Nu is het echter van belang om manieren te vinden om deze zaken constructief en gezamenlijk op te lossen.

We hebben al belangrijke maatregelen ondernomen om PFAS-gerelateerde onderwerpen in België aan te pakken:

 

 • We hebben geïnvesteerd in het verzamelen van de nodige informatie via een onafhankelijk gevoerd beschrijvend bodemonderzoek, dat zal helpen bij het nemen van toekomstige herstelmaatregelen, die 3M financieel zal dragen.
 • We hebben innovatieve technologieën ontwikkeld en geïnstalleerd om procesemissies te reduceren, waaronder het terugdringen van PFAS-lozingen tot 0,1 microgram per liter of minder voor bepaalde PFAS, zoals PFOS, PFOA en FBSA.
 • Wij hebben alle gevraagde staalnames en analyses van onze activiteiten uitgevoerd, gegevens en informatie van tientallen jaren over luchtemissies verstrekt, uitgebreide informatie gegeven over gekende PFAS uit het verleden en de huidige PFAS in verband met de activiteiten van 3M Zwijndrecht, en nog veel meer.

Wij zijn vastbesloten met de autoriteiten samen te werken om de resterende problemen te identificeren en aan te pakken, en oplossingen te vinden die ons zullen helpen ook in de toekomst een investeerder en langetermijnpartner van deze gemeenschap te blijven.

Mededeling van 3M – 29 maart 2022

Onderstaand vindt u een brief aan de inwoners van Zwijndrecht en Vlaanderen, van Mike Roman, CEO van 3M en voorzitter van de raad van bestuur.

Samen zullen we aan de toekomst bouwen

Brief aan de redactie van Mike Roman, voorzitter van de raad van bestuur en CEO van 3M

Beste inwoners van Zwijndrecht en Vlaanderen,
We zijn hier reeds 50 jaar actief. Met mijn bezoek deze week wil ik jullie, en alle belanghebbenden, duidelijk maken dat 3M hier is als investeerder op lange termijn, en als partner.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is fundamenteel voor 3M. We zijn hier om onze beloften na te komen, mee te bouwen aan de gemeenschap en vooruit te kijken. Dit is een prioriteit voor onze mensen op de site in Zwijndrecht en dat was ook zo voor mij, toen ik – 20 jaar geleden - in België woonde en werkte. Deze boodschap wil ik graag overbrengen aan de bevoegde overheden van de regio.

In 2002 zijn we gestopt met de productie van PFOS in Zwijndrecht. We weten dat deze stoffen nog in het milieu aanwezig zijn, en dat pakken we aan. In september 2021 hebben we een investering van 115 miljoen euro aangekondigd om de hoeveelheid PFAS in het afvalwater afkomstig van onze huidige activiteiten verder te verminderen. Tegelijkertijd pakken we de historische PFOS-verspreiding in de bodem en het grondwater, afkomstig van onze operaties van vóór 2002, stelselmatig aan.

Wij zijn bereid om, wat nodig is, te investeren in remediërende maatregelen, die in overleg met de bevoegde diensten zullen worden bepaald. Ook zullen wij blijven investeren in de best beschikbare technologie ter wereld om PFAS in het milieu en in onze huidige activiteiten terug te dringen.

We hebben meer dan 300 collega's die met trots in Zwijndrecht werken. Zij spannen zich elke dag in om hoogtechnologische producten uit te denken en te maken die verwerkt zitten in auto’s en vliegtuigen. U leest dit bericht misschien op uw mobiele telefoon. Ook daar en in veel andere elektronische apparaten zitten onze producten verwerkt. Wij kunnen deze technologische evolutie slechts blijven ondersteunen als er duidelijkheid is over de toekomst, en als wij kunnen rekenen op een duurzame samenwerking met de overheid.

We hebben inderdaad behoefte aan zekerheid op het gebied van regelgeving die een aantal zaken voor ogen heeft: een robuuste milieureglementering in evenwicht met de aanwezige industriële bedrijfsactiviteiten. In mijn gesprekken deze week zal ik duidelijk maken dat wij ons zullen blijven inzetten voor deze doelstellingen, en dat wij alle opgelegde regelgeving zullen respecteren.

Wij willen dat buurtbewoners, landbouwers, industriëlen en alle belanghebbenden zich comfortabel voelen met onze aanwezigheid. Dit, en onze aandacht voor de impact op het milieu, is uiterst belangrijk voor mij en voor 3M.

Dat was zo de afgelopen 50 jaar, dat is het vandaag en dat zal het morgen zijn!

We zullen samen een productieve weg voorwaarts vinden en een toekomst in Zwijndrecht.

Tot binnenkort.

Mededeling van 3M – 25 maart 2022

We hebben de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over ons beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de speciale voorwaarden in de beslissing van Minister Demir over strengere lozingsnormen, ontvangen.

Zoals we eerder al hebben gemeld, blijft 3M de beslissing over de strengere lozingsnormen strikt naleven en blijft zich ook actief inzetten voor verlaagde lozingslimieten met haar geavanceerde controletechnologie. We blijven verder nauw samenwerken met alle relevante overheden om te zorgen voor rechtszekerheid en stabiliteit van onze bedrijfsvoering.

Mededeling van 3M – 15 maart 2022

3M gaat in beroep tegen de aangepaste vergunning omdat die net meer PFAS-emissies zou kunnen teweegbrengen

Het bedrijf verzet zich niet tegen de verlaging van de PFAS-lozingsnormen

Zwijndrecht – 15-03-2022 – 3M heeft vandaag beroep aangetekend bij de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen met betrekking tot de op 8 maart 2022 aangekondigde vergunningswijzigingen omdat die net zouden leiden tot grotere emissies van PFAS. De wijziging, zoals ze nu is opgesteld, zou in de praktijk de aanwezige zuiveringsinstallatie voor grond- en regenwater stilleggen.

De gewijzigde vergunning:
 

 • is in strijd met de bestaande wettelijke verplichting van 3M om op haar site grondwater en regenwater te zuiveren met waterbehandelingstechnologie voor PFAS, voordat het naar de Schelde geloosd wordt.
 • biedt, in tegenstelling tot andere bedrijven in Vlaanderen, geen realistische termijn voor 3M om aan de vergunningseisen te voldoen, alle emissies zorgvuldig te onderzoeken en haar zuiveringstechnologie verder te optimaliseren

Voor alle duidelijkheid, 3M verzet zich absoluut niet tegen de verlaging van de PFAS-lozingsnormen die specifiek in haar vergunningen zijn opgenomen. Integendeel, 3M heeft al technologie en processen geïmplementeerd om de uitstoot van een heel wat PFAS-substanties tot een minimum te beperken. De huidige productie-activiteiten van de site verspreiden ook geen PFOS in het gebied rond Zwijndrecht.

3M heeft op de site onmiddellijk stappen ondernomen om aan de vergunningswijziging te voldoen. Dit had voor gevolg dat belangrijke productieprocessen werden stilgelegd en kritische producten voor de auto-, halfgeleider- en datacenterindustrie niet kunnen aangeleverd worden. 3M blijft intussen verder zoeken, samen met de relevante overheidsdiensten, naar een oplossing.

Mededeling van 3M – 12 maart 2022

Hieronder vindt u een mededeling van 3M in het kader van de klacht wegens belangenvermenging en corruptie die door Minister van Omgeving Zuhal Demir werd ingediend tegen een personeelslid van de milieuinspectie.

„3M veroordeelt met klem elke aantijging of insinuatie van ongepast gedrag of relatie tussen medewerkers van ons bedrijf en ambtenaren. 3M hanteert strikte ethische regels en processen om te garanderen dat alle interacties met overheden op een wettige en gepaste manier plaatsvinden.“

Mededeling van 3M – 8 maart 2022

Wij analyseren op dit moment het besluit van de Minister van Omgeving Zuhal Demir om onze lozingsvergunning aan te passen en schatten de implicaties ervan in voor de werking van de site en de lopende saneringsprojecten. We zullen operationeel blijven en ons aanpassen aan deze nieuwe vergunningsvoorwaarden. Tegelijkertijd blijven wij elke dag vooruitgang boeken in het beperken van onze PFAS-emissies. We hebben al een aantal belangrijke maatregelen genomen op de site in Zwijndrecht om PFAS-lozingen te verminderen, door ondermeer bijkomende technologie voor afvalwaterzuivering. Wij zullen dit blijven doen en we zullen ook nauw blijven samenwerken met alle relevante overheden om oplossingen te vinden voor onze gezamenlijke uitdagingen.

Mededeling van 3M – 23 februari 2022

Here vindt u een persbericht van opdrachthouder Prof. K. Vrancken.

Graag wil 3M het volgende nog toevoegen: “3M is verheugd dat 37 landbouwers en bioboeren van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om de voorgestelde tegemoetkoming aan te vragen en bevestigt dat dossiers die door de stuurgroep worden goedgekeurd en waarvoor de landbouwers het financiële voorstel aanvaarden, snel uitbetaald zullen worden. We blijven hiervoor intensief samenwerken met de landbouwersorganisaties en opdrachthouder Karl Vrancken", zegt Rebecca Teeters, Senior Vice President Fluorochemical Stewardship, 3M.

Mededeling van 3M – 31 januari 2022

3M Zwijndrecht werkt samen met wereldleider in watertechnologie Suez om PFAS-lozingen te reduceren

Nieuwe filtratiebrug kan de PFAS-lozingen de komende maanden met maar liefst 90% terugdringen

3M houdt haar belofte om de PFAS-lozingen uit haar bedrijfsactiviteiten te verminderen. Naast procesveranderingen die de lozingen al hebben verminderd, werkt het bedrijf nu samen met Suez, een wereldleider in waterbeheertechnologie en installeert een bijkomend afvalwaterbehandelingssysteem dat naar verwachting de PFAS-lozingen van de site tot 90% zal verminderen tegen april 2022¹.

Wij hebben deze mobiele filtratiebrug opgestart eind december 2021, en zullen ze voortdurend, waar nodig, optimaliseren. Dit systeem vormt een aanvulling op de bestaande technieken om PFAS uit het water op de site te verwijderen, en werkt met een combinatie van granulaire actieve kool, ultrafiltratie, omgekeerde osmose en ionenuitwisseling om PFAS in filtratiematerialen op te vangen zodat ze verwijderd kunnen worden.

De verwachting is dat dit innovatieve systeem de lozingsnorm van 0,1 microgram per liter zal bereiken voor bepaalde PFAS zoals PFOS, PFOA en FBSA. Dit is 10 keer lager dan de afvalwaterlozingsnorm van 1 microgram per liter voor PFOS en PFOA in de gewijzigde vergunning van 3M Zwijndrecht van oktober 2021. Met dit nieuwe systeem zal 3M Zwijndrecht ook kunnen voldoen aan alle andere lozingsnormen die in de recente vergunningsaanpassing zijn bepaald, en deze zelfs overtreffen.

“Dit afvalwaterbehandelingssysteem laat zien hoe we met technologie, samen complexe uitdagingen aanpakken. We weten dat we nog meer kunnen doen en we hopen verdere gezamenlijke doelen te kunnen bereiken in dialoog met de betrokken overheden“, aldus Rebecca Teeters, Senior Vice President, Fluorochemical Stewardship. “We zullen blijven doen wat we gezegd hebben: het beheer van PFAS-substanties, afkomstig van de operaties in Zwijndrecht, blijvend versterken, en de overheden en het grote publiek zo goed mogelijk informeren over wat wij doen.“

“PFAS uit water filteren is wetenschappelijk complex. Samen met de teams van 3M in Zwijndrecht hebben we een PFAS-waterbehandelingstechnologie geïmplementeerd. Onze mobiele filtratiebrug haalt heel wat meer PFAS uit het afvalwater.” zegt Chris Jeffery, Senior VP, SUEZ – Water Technologies & Solutions, Europe, Middle East & Africa. “Wij blijven samen met 3M werken aan de ontwikkeling van een permanentere oplossing op basis van onze vooruitstrevende behandelingstechnologie. We geloven sterk dat deze samenwerking en de gedrevenheid van de teams de toekomstige waterbehandelingsuitdagingen zal aanpakken en oplossen.“
 

Wat is de status voor de huidige activiteiten op de site? 90% reductie van PFAS tegen april 2022

3M implementeert naar schatting 115 miljoen euro aan voorziene technologische investeringen op haar site in Zwijndrecht met één doel voor ogen: de PFAS-lozingen tegen april 2022 met meer dan 90% verminderen ten opzichte van het niveau van 2019. Tegen eind 2024 willen we meer dan 99% van de PFAS uit ons afvalwater verwijderen. Dit staat in ons wereldwijd actieplan om onze afvalwateren proactief te filteren en te zuiveren. Wij willen immers ons milieubeheer op al onze sites dag na dag verbeteren.

3M-ingenieurs werken gestaag verder met externe deskundigen om nieuwe technologieën te ontwikkelen om PFAS in de lozingen van 3M Zwijndrecht verder te verminderen. Het ontwerp, de bouw, de vergunning, het testen en verifiëren dat deze systemen een aanvaardbare permanente oplossing vormen, vergen tijd. 3M hoopt nog betere waterbehandelingssystemen operationeel te hebben tegen eind 2024.
 

3M pakt historische verontreiniging aan

Terwijl 3M acties onderneemt om de milieu impact van de huidige productie te verminderen, boekt het bedrijf ook vooruitgang bij de aanpak van de historische verspreiding van PFAS. 3M voert momenteel een beschrijvend bodemonderzoek uit, samen met een onafhankelijke bodemdeskundige, zoals formeel vereist door de Vlaamse regelgeving, onder leiding van OVAM. Dit onderzoek moet uitmonden in passende herstelactieplannen die zullen bepalen welke acties 3M zal moeten nemen en betalen. Dit beschrijvend bodemonderzoek zal ook helpen bij het bepalen van de bronnen van mogelijke blootstelling van mensen aan PFOS, zodat deze kunnen worden aangepakt. 3M heeft er zich publiekelijk toe verbonden de nodige herstelmaatregelen uit te voeren op basis van de conclusies van het lopende bodemonderzoeksproces.

Wenst u meer info over de technologie die Suez en 3M gebruiken om deze reducties in afvalwater te bereiken, klik hier. Meer informatie over PFAS, de toepassingen ervan en de acties van 3M, vindt u op https://engage.3m.com/pfas.
 

¹ Gebaseerd op lozingsdata van Januari tot Juni 2021

Mededeling van 3M – 17 januari 2022

Hier vindt u een persmededeling terugvinden van Karl Vrancken, opdrachthouder coördinatie aanpak PFAS-verontreiniging in Vlaanderen. In samenwerking met de Vlaamse regering en de landbouworganisaties heeft 3M zich geëngageerd om de tegemoetkoming voor de impact van de no-regretmaatregelen op de landbouwers te financiëren.

"We hebben absoluut begrip voor de financiële uitdagingen waarmee sommige van onze buren landbouwers en bioboeren mogelijk geconfronteerd zijn door de no-regret maatregelen die de Vlaamse regering heeft ingesteld naar aanleiding van de PFAS-verontreiniging, en we willen hulp en steun bieden. Voor ons is dit prioritair. Wij waarderen de medewerking van opdrachthouder Karl Vrancken en vertegenwoordigers van de landbouworganisaties die ons hebben geholpen bij de ontwikkeling van dit plan, en hopen verder te blijven samenwerken om bijkomende oplossingen te vinden voor de gezamenlijke uitdagingen", aldus Rebecca Teeters, Senior Vice President Fluorochemical Stewardship bij 3M.

Mededelingen 2021
Mededeling van 3M – 5 november 2021

Wij zijn teleurgesteld over het arrest van de Raad van State, maar zullen ons houden aan deze beslissing.

De site van 3M in Zwijndrecht blijft operationeel binnen het kader van de opgelegde veiligheidsmaatregelen. Ondertussen blijven wij maatregelen nemen om de uitstoot van PFAS verder te verminderen. We blijven ook nauw samenwerken met de overheid om aan te tonen dat we kunnen voldoen aan de eisen van de recent opgelegde veiligheidsmaatregelen.

Door geavanceerde controletechnologieën hopen wij onze activiteiten, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen, spoedig te kunnen heropstarten. Wij zijn vragende partij om samen met de overheid haalbare normen en tijdschema’s voor een heropstart vast te leggen.

Wij proberen de gevolgen voor onze klanten wereldwijd te beperken en hopen de stilgelegde activiteiten in Zwijndrecht zo snel mogelijk te kunnen hervatten.

Mededeling van 3M – 31 oktober 2021

3M heeft bij de Raad van State formeel beroep aangetekend tegen het besluit van de Omgevingsinspectie om veiligheidsmaatregelen op te leggen. Deze maatregelen zouden verhinderen om onze wereldwijde klanten uit belangrijke sectoren te dienen, en dit zonder duidelijke voordelen voor de volksgezondheid of het milieu.
 

 • Wij hebben steeds informatie openlijk gedeeld met de bevoegde autoriteiten over onder meer de activiteiten van 3M Zwijndrecht (inclusief afvalwaterlozingen en luchtemissies), gezondheidswetenschappen en ecotoxicologie, PFAS-bemonsterings- en risicobeoordelingsinformatie. Dat zullen we blijven doen.
 • Wij zijn steeds bereid om de Omgevingsinspectie te ontmoeten om specifieke vragen te helpen beantwoorden.
 • Wij blijven gefocust op samenwerking met de bevoegde autoriteiten om vragen over onze activiteiten te beantwoorden.

Eerder stemde 3M reeds in met het verlagen van de lozingsnormen. Wij hebben er ook mee ingestemd de best beschikbare controletechnologieën te installeren en operationele veranderingen door te voeren die de best haalbare reducties weerspiegelen. Deze veranderingen kunnen echter slechts worden doorgevoerd met een redelijke overgangsperiode, binnen een wettelijk kader, en in overleg, zodat de gekozen technologie aan onze gezamenlijke doelstellingen kan voldoen.

Mededeling van 3M – 30 oktober 2021

Hoewel we het oneens zijn met de beslissing van de omgevingsinspectie en we nog bepaalde aspecten van de kennisgeving willen onderzoeken, blijven we samenwerken met de bevoegde overheden om alle vragen te beantwoorden. Terwijl de besprekingen verdergaan, leggen wij bepaalde activiteiten tijdelijk stil. Binnen onze globale organisatie kijken we ondertussen hoe we de gevolgen voor onze klanten beperkt kunnen houden en de normale werkzaamheden in Zwijndrecht zo snel mogelijk kunnen hervatten.

3M wil de milieuwetgeving en algemene regelgeving strict naleven. Informatie over onze activiteiten in 3M Zwijndrecht is beschikbaar in onze milieuvergunning, die samen met de bevoegde autoriteiten werd ontwikkeld. Daarin staat onder meer hoe we afvalwater behandelen voor per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) en restlozingen. Op verzoek van de bevoegde autoriteiten hebben wij hen ook informatie over luchtemissies gegeven.

Eerder stemde 3M reeds in met lagere lozingsbeperkingen. Wij hebben er ook mee ingestemd de best beschikbare controletechnologieën te installeren en operationele veranderingen door te voeren die de best haalbare reducties weerspiegelen. Deze veranderingen kunnen echter slechts worden doorgevoerd met een redelijke overgangsperiode, binnen een wettelijk kader, en in overleg, zodat de gekozen technologie aan onze gezamenlijke doelstellingen kan voldoen.

Mededeling van 3M – 28 oktober 2021

3M blijft zich inzetten om samen te werken met de bevoegde overheden om alle vragen over de huidige en historische productieactiviteit bij 3M Zwijndrecht te beantwoorden. Wij zullen dit vandaag publiekelijk blijven benadrukken in de discussie met de Omgevingsinspectie.

De onnauwkeurige verklaringen van deze week zijn niet constructief en verlengen nodeloos het broodnodige debat. Zij brengen de werkgelegenheid, het Oosterweel-project en de Belgische industriële sector onnodig in gevaar. Toch blijven wij geloven dat er mogelijkheden zijn om samen oplossingen te vinden waar we allemaal baat bij hebben.

We willen eenvoudigweg het beste voor alle partijen - onze lokale gemeenschap, de burgers, het bedrijfsleven in België, de 350 mensen die in onze fabriek in Zwijndrecht werken, en de klanten en vitale industrieën die vertrouwen op de producten die wij maken.

Laat ons nog eens duidelijk herhalen wat 3M al gedaan heeft en nog gaat doen:

Informatie delen. 3M heeft vrijwillig heel wat gedetailleerde documenten gedeeld over onze productieprocessen, de kwaliteit en kwantiteit van onze emissies en afvalwaterlozingen en de best beschikbare behandelingstechnologieën. Wij hebben ook onmiddellijk stappen ondernomen als er bezorgheden geuit werden en zelf nieuwe manieren aangereikt om de lozingen verder te beperken. Wij hebben een team van ingenieurs en wetenschappers samengesteld om desgevraagd aanvullende informatie te verzamelen. Dat zullen wij blijven doen.

Lozingen verminderen. 3M heeft de PFAS-lozingen al aanzienlijk verminderd. Wij hebben ingestemd met tussentijdse lozingsbeperkingen en wij gaan meer dan 100 miljoen euro investeren om de lozingen nog verder te beperken door de best beschikbare controletechnologieën en operationele wijzigingen te installeren en toe te passen die de best haalbare reducties weerspiegelen. Deze veranderingen moeten echter kunnen worden doorgevoerd mits een redelijke overgangsperiode, binnen een bestaand wettelijk kader, en samen met de relevante instanties om vast te stellen welke technologie aan onze gezamenlijke doelstellingen kan voldoen. Wij hebben de medewerking van de bevoegde autoriteiten nodig.

Samenwerken ! Het (zelfs tijdelijk) stilleggen van de activiteiten van 3M zou niemand ten goede komen. Banen komen in gevaar, het voltooien van het Oosterweel-project komt in gevaar, vitale industriële bedrijven kunnen niet meer bediend worden. De sluiting van een fabriek zoals 3M in Zwijndrecht zou enorme onzekerheid veroorzaken voor wereldwijde toeleveringsketens en industrieën, waaronder lucht- en ruimtevaart, transport en halfgeleiderfabricage. Het bedrijfsklimaat in Belgiê en Europa kan ernstig verstoord worden. Wat nog belangrijker is, is dat het beoogde doel om toekomstige blootstelling aan PFAS te voorkomen, hiermee niet zou worden bereikt.

Op basis van wetenschappelijk bewijsmateriaal zijn wij ervan overtuigd dat de luchtemissies van onze huidige activiteiten niet verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van substanties zoals PFOS in de bloedstalen waar we het vandaag over hebben. Wij werken samen met VITO en andere agentschappen om emissiebronnen te helpen identificeren. 3M zal dit proces uitvoeren.

Wij betreuren dat dit debat onnodige onrust creëert bij onze werknemers die iedere dag met veel goeie moed naar de fabriek komen, voor de omwonenden die vragen hebben over de toekomst, en voor beleidsmakers die hun kiezers willen dienen. Wij hebben reeds meerdere malen informatie aangereikt gebaseerd op wetenschappelijke studies, ook op onze eigen werknemers, dat perspectief kan bieden in dit debat. Deze wetenschappelijke gegevens tonen geen negatieve gezondheidseffecten aan op mensen aan de vroegere en huidige niveaus.

Wij willen nogmaals duidelijk maken dat wij:
 

 • Alle nodige herstelmaatregelen zullen uitvoeren om de PFAS-verontreiniging aan te pakken die nodig zullen zijn op basis van het wettelijk verplichte en lopende beschrijvend bodemonderzoek. Wij zullen de nodige middelen investeren om dit te doen zoals gevraagd wordt.
 • Samenwerken met de bevoegde instanties en informatie delen rond luchtemissies. Wij zullen PFAS-luchtstalen van andere locaties delen om samen te kijken of verdere actie nodig is. We zetten de nodige middelen in om dit proces nauwkeurig en precies uit te voeren maar dit zal enige tijd vergen.
 • We willen zoveel mogelijk informatie delen met omwonenden en beleidsmakers om samen antwoorden te vinden op basis van wetenschap, gegevens en feiten. We hopen op deze productieve manier verder te kunnen gaan.

Wij willen antwoorden bieden en actie. De hoorzitting van vandaag is een belangrijke gelegenheid om deze onderwerpen te bespreken. Wij kijken uit naar een productieve dialoog.

Mededeling van 3M – 26 oktober 2021

We begrijpen dat er vragen zijn over PFAS-waarden in de bloedstalen. We geloven dat wetenschap en feiten de nodige context en nuanceringen kunnen bieden in deze complexe materie.

Wij hopen een perspectief te bieden en een dialoog aan te gaan met iedereen maar uiteraard in het bijzonder met de mensen die het dichtst bij onze fabriek wonen.
 

 1. 3M investeert al jaren in medisch onderzoek rond PFAS in het belang van het welzijn van onze werknemers en van de omwonenden.

  We werken al tientallen jaren nauw samen met experten aan een uiterst betrouwbare gegevensbank over de stoffen die wij gebruiken in onze producten. Onderzoek door 3M en externe instanties toont niet aan dat de huidige en vroegere concentraties van PFAS nadelige gezondheidseffecten hebben op mensen. In het kader van deze studies werden ook onze eigen werknemers wereldwijd uitvoerig onderzocht– ook in Zwijndrecht. Zij worden in principe blootgesteld aan aanzienlijk hogere concentraties dan de algemene bevolking.

  Ook derden zijn het eens dat het bewijsmateriaal dat PFAS schadelijke gezondheidseffecten zou hebben, te beperkt is. Bijvoorbeeld wat kanker betreft:
   

  • De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) meldde in 2020 in haar advies dat studies van mensen die in hun beroepsleven of via het milieu waren blootgesteld aan PFOS en PFOA "onvoldoende aanwijzingen gaven dat PFOS en PFOA kankerverwekkend zou zijn bij mensen. Voor andere PFAS was de informatie die voorhanden was te beperkt." De EFSA merkte ook op dat dit standpunt overeenkomt met de conclusie van het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek over PFOA.
  • Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek heeft verklaard dat er over het algemeen een "beperkt bewijs is bij mensen voor de carcinogeniteit van perfluoroctaanzuur (PFOA)".
  • Het U.S. Centers for Disease Control's Agency for Toxic Substances and Disease Registry verklaart: "Een groot aantal epidemiologische studies heeft het vermogen van perfluoralkylen om nadelige gezondheidseffecten te veroorzaken onderzocht." Het agentschap concludeerde echter enkele maanden geleden: "Hoewel in veel studies statistisch significante verbanden werden gevonden tussen serumniveaus van perfluoralkylen en het optreden van een nadelig gezondheidseffect, waren de bevindingen niet consistent over alle studies heen" en "alhoewel de beschikbare studies bij mensen een aantal potentiële doelen van toxiciteit hebben geïdentificeerd, er geen oorzakelijk verband is vastgesteld voor geen van deze effecten en de effecten zijn niet consistent in alle studies gevonden".

  Bovendien nemen de concentraties van PFAS, zoals PFOA en PFOS, af bij de algemene bevolking in o.a. België en de Verenigde Staten. Deze feiten moeten zeker in acht genomen worden wanneer we over deze belangrijke materie in dialoog gaan.

 2. Naarmate wetenschappelijke kennis en maatschappelijke standpunten evolueren, passen we ook onze werkwijze aan.

  We blijven samenwerken met de bevoegde autoriteiten om een wetenschappelijke en feitelijke gemeenschappelijke basis te vinden voor het beheer van PFAS-lozingen. We hebben onze installaties uitgebreid geëvalueerd aan de hand van andere installaties van over de hele wereld, en hebben aandachtspunten bepaald zodat we het beheer van deze stoffen kunnen verbeteren.

  Bij 3M Zwijndrecht namen we al maatregelen om de bestaande afvalwaterzuiveringstechnologieën te optimaliseren. We kondigden investeringen aan van 115 miljoen euro om tegen 2030 een PFAS-reductie van 99% in afvalwater te bereiken. Daarbij investeren we ook in onze capaciteit op het gebied van milieubeheer. We weten dat de bredere bevolking en onze omwonenden verwachten dat we sneller technologie inzetten om PFAS en andere stoffen te beheersen. Dit staat hoog op onze agenda en wij werken daar ieder dag aan.

 3. Samen gaan we verder.

  3M werkt proactief aan oplossingen. We zijn beschikbaar voor onze omwonenden die vragen hebben over de aanwezigheid van PFAS in het milieu, en om onze wetenschappelijk kennis over PFAS en gezondheid te delen. We weten dat deze gesprekken soms een uitdaging zullen zijn, maar geloven ook dat wetenschap antwoorden biedt en bezorgdheden kan verminderen door feiten aan te reiken.

  We zijn ook van mening dat dit een belangrijk moment is voor dialoog tussen bedrijven die afhankelijk zijn van PFAS en de regulering ervan. 3M verwelkomt een gesprek met de Vlaamse overheid, evenals met andere bedrijven die deze materialen ook gebruiken. We zijn van mening dat we samen een positie kunnen innemen over het gebruik van deze stoffen in producten zoals halfgeleiders, medische apparaten en lage emissie-voertuigen. Ook kunnen we samen haalbare tijdslijnen vaststellen voor het verminderen van lozingen, terwijl we uitkijken naar een duurzamere toekomst.

3M pleit voor consistente en redelijke lozingsnormen en herhaalt haar engagement voor een duurzame samenwerking met de overheid – 25 oktober 2021

3M blijft pleiten voor consistente en redelijke lozingsnormen voor de site in Zwijndrecht, en wil graag een blijvende en duurzame samenwerking met alle overheidsinstanties. Het bedrijf gaat vandaag in beroep tegen een beslissing van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen betreffende de bijstelling van de milieuvoorwaarden voor haar activiteiten in Zwijndrecht.

Het bedrijf tekent beroep aan tegen deze beslissing aangezien het geen overgangsperiode biedt waarbinnen 3M aan de voorwaarden kan voldoen, de regelgeving niet correct wordt toegepast en enkel op één individueel bedrijf. Een dergelijke werkwijze creërt grote rechtsonzekerheid voor vele bedrijven in België.

3M wil graag intensief samenwerken met de overheid rond één gezamenlijk streven: de PFAS-lozingen van onze site op lange termijn significant verminderen. Wij hebben net beroep aangetekend tegen deze beslissing om een constructieve dialoog op te starten over hoe wij deze gezamenlijke doelstelling kunnen bereiken.
 

 • 3M reduceert reeds haar PFAS-lozingen. 3M werkt nauw samen met de bevoegde autoriteiten rond een specifieke aanpak en tijdschema's voor deze verminderingen. Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van het milieu dat wij met de lokale gemeenschap delen. We geloven dat een stevige, wetenschappelijk onderbouwde discussie over hoe lozingsnormen worden opgesteld de enige weg is naar een duurzame toekomst.
 • 3M komt zijn beloften na. We hebben eerder aangekondigd 115 miljoen euro te willen investeren om tegen 2024 een PFAS-reductie van 99% in het afvalwater te bereiken. Wij hebben al op korte termijn maatregelen genomen om de bestaande afvalwaterzuiveringstechnologie te verbeteren. Veel van de geavanceerde filtertechnieken om dit doel te bereiken vergen echter tijd om te installeren en kunnen niet op korte termijn worden uitgevoerd. Complexe productieprocessen kunnen niet als een lichtknop aan en uit worden gezet. We willen graag onze technologie delen met de overheid en goedkeuring krijgen om bepaalde zuiveringstechnologieën te implementeren.
 • 3M wil graag een constructieve dialoog over de te volgen weg. 3M kan zeker instemmen met het verstrengen van lozingsnormen op korte termijn en gaat de nodige bijkomende zuiveringstechnologieën en operationele wijzigingen in de processen inzetten om deze reducties te halen. Er moet echter wel een redelijke overgangsperiode zijn en de wettelijke procedures moeten worden gevolgd. We willen ook de impact van overhaaste beslissingen op het belangrijke werk van onze meer dan 300 werknemers in Zwijndrecht tot een minimum beperken.
3M bevestigt haar engagement naar de gemeenschappen in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen Linkeroever – 30 september 2021

Het bedrijf gaat alvast € 125 miljoen investeren voor:
 

 • nog betere technologieën die PFAS-lozingen verder drastisch verminderen
 • het bepalen van de nodige acties voor remediëring en sanering voor PFOS
 • het ondersteunen van lokale landbouwers en bioboeren

3M zal nog bijkomende investeringen doen ter ondersteuning van acties voor remediëring en sanering
 

Zwijndrecht – 30 09 2021. 3M gaat haar engagement naar de gemeenschappen in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen Linkeroever nog versterken door acties te ondernemen om PFAS in het milieu aan te pakken, onze buren te ondersteunen en de technologie voor haar toekomstige activiteiten te verbeteren door in de komende 3 jaar € 125 miljoen te investeren.
 

 • Het aanpakken van PFAS in het milieu

Er werken meer dan 300 mensen bij 3M in Zwijndrecht. Wij zijn trots op het belangrijke werk dat zij iedere dag doen . Wij beseffen dat de aanwezigheid van PFAS onzekerheid heeft veroorzaakt over de kwaliteit van de omgeving die wij delen met onze buren in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen Linkeroever. 3M heeft vandaag opnieuw zijn plannen bevestigd om te investeren in de sanering van PFOS in een straal van 4 kilometer rond de fabriek, zoals opgedragen door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). 3M betaalt voor het lopende beschrijvend bodemonderzoek en erkent haar verantwoordelijkheid om de definitieve maatregelen, die in samenwerking met de betrokken autoriteiten worden bepaald, uit te voeren. Dat dit proces ook een financieel luik zal hebben, is duidelijk.
 

 • Onze buren steunen

3M zal landbouwers en bioboeren ondersteunen. Zij die getroffen zijn door de "No Regret"-maatregelen, die de verkoop van commerciële landbouwproducten beperken, zullen geholpen worden.
Het bedrijf zal samenwerken met landbouwassociaties om van de getroffen boeren te horen wat de impact is. In samenwerking met een neutrale organisatie, geselecteerd in overleg met de Vlaamse regering, zal 3M een passend financieel steunplan opstellen. 3M engageert zich om dit proces voor de landbouwers zo gemakkelijk mogelijk te maken. 3M zal individuele landbouwers een eerste betaling aanbieden als voorschot op bedragen die moeten worden bepaald in het kader van het definitieve plan, dat naar verwachting in februari 2022 zal worden afgerond. Het bedrijf heeft reeds formeel de nodige middelen gereserveerd om dit te doen.
 

 • Investeren in geavanceerde technologieën

3M gaat naar schatting 115 miljoen euro investeren in technologie om proceslozingen nog beter te controleren. Op die manier wil het bedrijf het milieubeheer en de duurzaamheid van haar activiteiten op de site verbeteren en bestendigen.

Dit houdt ondermeer in:

 • een onmiddellijke optimalisatie van de bestaande afvalwaterbehandelingstechnologie
 • de installatie van innovatieve ionenwisselingstechnologieën om de PFAS-lozingen met meer dan 90% te verminderen, naar verwachting tegen maart 2022, en
 • investeringen in aanvullende technologieën om tegen 2024 meer dan 99% van de PFAS uit het geloosde afvalwater te halen, met uiteraard goedkeuring door de bevoegde regelgevende instanties

3M werkt voortdurend samen met de relevante overheden om informatie te delen over de activiteiten bij 3M Zwijndrecht en over de manier waarop het bedrijf PFAS heeft aangepakt en nog steeds aanpakt. Het bedrijf heeft 11.000 documenten verzameld die door de Vlaamse overheid werden opgevraagd. Dit om een op wetenschap gebaseerde dialoog mogelijk te maken en samen te werken aan een toekomst die beantwoordt aan de noden en bezorgdheden van de lokale gemeenschap, het Vlaams gewest en haar politieke mandatarissen.

"We zullen doen wat we beloofd hebben en zullen samenwerken met lokale bewoners en de overheid om een weg voorwaarts uit te stippelen. De plannen die vandaag zijn aangekondigd, zijn een belangrijke stap op die weg. We kijken uit naar onze komende ontmoetingen met Minister van Omgeving Zuhal Demir," aldus Rebecca Teeters, Senior Vice President, Fluorochemical Stewardship. "Een doordachte aanpak van PFAS moet worden ingegeven door wetenschap en feiten. 3M zal investeren om de PFOS-verspreiding te saneren zoals wettelijk vereist door OVAM en landbouwers en bioboeren ondersteunen die plots hun inkomen zagen dalen. Wij gaan steevast technologieën installeren die onze lozingen nog beter beheren. Tegelijkertijd willen wij aan onze medewerkers in Zwijndrecht alle kansen geven."

Dit plan maakt deel uit van onze bestaande investeringen in de regio voor het beheer van PFAS en ook van een wereldwijde en eerder aangekondigde investering van ongeveer 1 miljard dollar voor de komende 20 jaar. Deze investering zorgt ervoor dat we versneld de volgende doelstellingen halen: koolstofneutraliteit tegen 2050, 25% minder water verbruiken, na productie zuiverder water teruggeven aan het milieu door ondermeer het verminderen van de PFAS-emissies met 99%. 3M zal zich blijven inzetten voor duurzaamheid en een sterk en goed milieubeheer.

Mededeling van 3M – 3 september 2021

De hoorzitting van vandaag in het Vlaams Parlement, geeft ons de gelegenheid om meer uitleg te geven over onze activiteiten, het werk dat we hebben gedaan en nog zullen doen om PFOS in de omgeving van Zwijndrecht aan te pakken. Wij gaan ook in op de manier waarop we met de lokale gemeenschap samenwerken om haar bezorgdheden weg te nemen.

Wij begrijpen dat er vragen zijn over de aanwezigheid van PFAS en in het bijzonder PFOS in het milieu, hoe 3M gaat remediëren en wat dit gaat kosten. Vandaag werkt 3M al aan een aantal oplossingen:
 

 • Wij investeren voortdurend in technologie om maatschappelijk essentiële producten te maken, en tegelijkertijd de PFAS-emissies te beheersen.
   
  • Sinds 2010 hebben wij in het kader van ons bodemsaneringsproject een pump-and-treat-systeem. Wij hebben onlangs nog ons zuiveringssysteem verder geoptimaliseerd om de lozingen in de Schelde nog sterker te reduceren.
  • Daarnaast zijn we bezig met het ontwerpen van een nieuw en geavanceerder waterzuiveringssysteem. Wij denken dat we hiermee, op termijn, de PFAS-lozingen met meer dan 99% zouden kunnen verminderen.
 • Momenteel loopt er, in samenwerking met OVAM, een tweede beschrijvend bodemonderzoek rond de site, dat de nodige remediërende acties zal bepalen. 3M zal deze nauwgezet uitvoeren.
 • Wij blijven de wetenschappelijke kennis over PFAS verder uitbouwen en zullen deze kennis en expertise openlijk blijven delen.

Wij engageren ons ten volle om met alle betrokken partijen, en in het bijzonder de lokale gemeenschappen in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen Linkeroever, samen te werken aan een wetenschappelijk onderbouwde aanpak in dit dossier. Wij willen dit doen op een verantwoordelijke en transparante manier.

Meer informatie over onze aanpak in het PFAS dossier vindt u op onze website www.3Mbelgium.be.

Mededeling van 3M – 29 augustus 2021

Wij hebben de veiligheidsmaatregelen ontvangen die de omgevingsinspectie ons oplegt na een grondige inspectie. Wij engageren ons om die onverwijld te implementeren. Wij blijven echter bij ons standpunt dat onze bedrijfsvoering geen risico inhoudt voor het milieu.

3M heeft recent nog haar afvalwaterzuiveringssysteem verbeterd en wij nemen geregeld stalen om de effectiviteit verder te blijven testen. We herhalen nogmaals dat we blijvend investeren in de meest moderne technologieën om water te zuiveren.

3M blijft nauw samenwerken met alle bevoegde overheden en blijft hen transparant op de hoogte houden van alle verbeteringen in de waterzuiveringsinstallatie en onze productieprocessen.

Mededeling van 3M – 25 augustus 2021

3M Zwijndrecht opereert volledig in overeenstemming is met de toegekende vergunning, die werd verkregen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in overleg met de bevoegde vergunningsautoriteiten. We staan ter beschikking van de omgevingsinspectie om vragen te beantwoorden over onze productieactiviteiten, waterbehandelingssystemen en de resultaten van de regelmatig genomen stalen van onze lozingen. Het spreekt vanzelf dat wij onze verantwoordelijkheid naar de gemeenschap en onze klanten heel ernstig nemen.

We begrijpen dat er vragen zijn over de chemicaliën die gebruikt worden om belangrijke producten te vervaardigen, nodig in het dagelijkse leven van iedereen. Onze doorgedreven productieprocessen verminderen en elimineren waar nodig lozingen in het milieu. Bovendien hebben we dit jaar nog geïnvesteerd in technologieën die de lozing van stoffen zoals FBSA, aanzienlijk verminderen. Wij blijven verder investeren in de installatie van hypermoderne technologieën om nog beter afvalwater te kunnen zuiveren voor het in de Schelde komt.

We zullen steeds onze samenwerking blijven verlenen aan de relevante overheden en met hen de nodige details delen over onze huidige procedures.

3M geeft perspectief over PFOS Zwijndrecht – 25 augustus 2021

3M begrijpt dat er heel wat vragen zijn over de PFOS-situatie in Zwijndrecht. We nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, klanten en de gemeenschap waarin we actief zijn zeer ernstig. We zijn in 2002 gestopt met de productie van PFOS in Zwijndrecht en investeren voortdurend in manieren om nog verantwoordelijker te produceren en de bodem en het grondwater te remediëren.

Al 50 jaar maakt 3M deel uit van de Zwijndrechtse gemeenschap. In die periode hebben we steeds nauw samengewerkt met lokale en regionale overheden, OVAM en lokale NGO's. Ook de afgelopen weken hebben we met deze partijen gesproken en zullen we deze gesprekken blijven voortzetten. Op 29 juni nemen we deel aan de hoorzitting van de commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement.

Als verantwoordelijke fabrikant voldoet 3M aan de geldende regelgeving. 3M voert regelmatig bodemonderzoeken uit conform de Vlaamse bodemwetgeving en onder toezicht van OVAM. In 2006 heeft een onafhankelijke en erkende bodemsaneringsdeskundige een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd op de 3M-site in Zwijndrecht. Dit resulteerde in een bodemsaneringsproject dat in 2009 werd goedgekeurd door OVAM.

In 2019 heeft 3M een onafhankelijke en erkende bodemsaneringsdeskundige de opdracht gegeven om het beschrijvend bodemonderzoek te actualiseren op vraag van OVAM, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige wetenschappelijke inzichten over PFAS. Dit lopende onderzoek houdt ook rekening met de omgeving buiten het 3M-terrein. Indien de resultaten van dit beschrijvend bodemonderzoek bijkomende remediëringsmaatregelen vereisen zal OVAM de vervolgstappen bepalen.

De overeenkomst met Lantis heeft enkel betrekking op de gezamenlijke remediëringsinspanningen van 3M en Lantis tijdens de Oosterweel-werkzaamheden. Wij zullen verdere remediëringsverantwoordelijkheden zoals bepaald door OVAM dan ook nakomen.

Wij hebben al een eerste constructief en open gesprek gevoerd met PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken. Lokale en internationale directieleden van 3M waren hierbij aanwezig. Wij blijven nauw samenwerken met de heer Vrancken en alle relevante overheden en zullen helpen waar we kunnen.

Studies bij 3M-werknemers – ook in Zwijndrecht - die doorgaans een hogere blootstelling aan deze materialen hebben dan de algemene bevolking, tonen geen negatieve gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan PFOS.

Onze mensen in Zwijndrecht werken elke dag nauwgezet volgens de richtlijnen die horen bij een geavanceerde technologische site.