Milieubeheer Zwijndrecht

Informatie over 3M Belgium's saneringsinspanningen en investeringen in Zwijndrecht vindt u hier

Wat produceren we op onze site in Zwijndrecht?

Investeringen in R&D zijn de 'hartslag van 3M'. Wetenschap en technologie kunnen helpen een oplossing te bieden voor de uitdagingen op deze wereld, of het nu gaat om gezondheidszorg, milieu of voedselveiligheid. Die investering met vraaggericht industrieel onderzoek gericht op duurzaamheid, veiligheid en gezondheid brengt ons elk jaar meer dan 3.000 patenten en een gestage stroom van unieke producten. Zo is door de kennis en ervaring van de lokale onderzoekers en ingenieurs bijvoorbeeld in 2014 in Zwijndrecht een nieuwe productielijn voor solventvrije lijmen gestart.

Bij de productie in Zwijndrecht onderscheiden wij vier productgroepen:

 • halffabricaten, die verder verwerkt worden in bijvoorbeeld lijmen die u terugvindt in industriële verlijmingen maar ook in consumptieproducten zoals plakband of medische pleisters
 • hoogwaardige synthetische rubbers voor onder meer de auto- luchtvaart- en chemische industrie
 • inerte vloeistoffen, die essentieel zijn voor de productie van halfgeleiders en koelmiddelen voor de elektronica-industrie, zeg maar de chipindustrie
 • water- en vuilwerende coatings, die bijvoorbeeld in beschermingskledij worden verwerkt

Sinds 1971 maken wij, met ruim 300 medewerkers, deel uit van de Zwijndrechtse gemeenschap en houden wij regelmatig contact met de lokale overheid en naburige bedrijven. Hierbij streven we steeds naar een goede relatie met onze buren.

Onze medewerkers zetten zich elke dag in om strikt alle richtlijnen op te volgen die gangbaar zijn op zo’n geavanceerde technologische site.

Customer Technical Center

Het 3M Customer Technical Center (CTC) in Zwijndrecht is een modern trainings- en expertisecentrum voor bedrijven en organisaties die willen innoveren, co-creëren en medewerkers willen opleiden. Zij kunnen maar liefst 50 verschillende trainingen volgen op de site, inclusief persoonlijke veiligheid en valbeveiliging.

Samen met technische experts van 3M kunnen bedrijven in het CTC ook werken aan product- en procesinnovatie. Een goede samenwerking met de Belgische industrie en kennisinstellingen is essentieel voor 3M. Zo kunnen we samen blijven innoveren om onze klanten beter van dienst te zijn.

validatielab voor de biofarma-industrie

We hebben in Zwijndrecht ook een West-Europees validatielab voor de biofarma-industrie. Dit labo voert validatietesten uit van filtratieprocessen voor de productie van nieuwe vaccins en antibiotica. Wij simuleren op labschaal het productieproces van de klant en testen of de filter voldoet aan de specifieke vereisten van de klant.

Welke acties onderneemt 3M?

3M in Zwijndrecht is toegewijd aan het handelen binnen het kader van toegekende vergunningen, verkregen in overleg met de bevoegde overheid. We dragen een grote verantwoordelijkheid naar onze klanten, onze omgeving en de inwoners van de regio.

We zoeken iedere dag naar nog effectievere manieren om de impact van onze processen te minimaliseren.

We staan continue in contact met de bevoegde overheden zoals de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), en de overheid om alle vragen over de huidige en historische productieactiviteit bij 3M Zwijndrecht te beantwoorden. We doen dit om een op wetenschap gebaseerde dialoog mogelijk te maken en samen te werken aan een toekomst die beantwoordt aan de noden en bezorgdheden van de lokale gemeenschap en het Vlaams Gewest in zijn geheel.

 

 • Descriptive Soil Investigation
  We gaan saneren

  3M Belgium bereidt momenteel de eerste gefaseerde saneringswerkzaamheden voor onder toezicht van de OVAM voor de sanering van zone 1A.

 • Icon of a factory with leaf
  We beperken onze uitstoot

  We hebben onze PFAS-lozingen al aanzienlijk verminderd en investeren meer dan 115 miljoen euro om de lozingen nog verder te beperken.

 • Icon of a light bulb
  We delen informatie

  3M Belgium voert zijn saneringsplicht uit op een transparante, coöperatieve en tijdige manier uit en zal dat blijven doen.

 

Aanpak verontreinigd grondwater

3M pakt versneld de stroom verontreinigd grondwater vanop de site naar de Palingbeek aan. Dit was voorzien binnen het gefaseerd bodemsaneringsproject van de site maar eerst na het verleggen van de Palingbeek als onderdeel van het Oosterweelproject. 3M heeft in een brief aan de OVAM van 3 maart 2022 aangegeven dit onderdeel te willen versnellen en dat gebeurt nu.

3M heeft zich geëngageerd om de historische PFAS-impact rond de 3M-site in Zwijndrecht aan te pakken. Ook de aanpak van een grondwaterverontreiniging vanop de site zelf en vermindering van de stroom van verontreinigd grondwater naar de Palingbeek. Hiervoor is in 2008 een eerste gefaseerd bodemsaneringsproject gestart, goedgekeurd door de OVAM.

Tot op vandaag saneert 3M op de site via de zogenaamde “Pump & Treat” techniek, waarbij grondwater wordt opgepompt om verspreiding tegen te gaan, en vervolgens behandeld met de best beschikbare technologieën om PFAS te verwijderen uit het water alvorens het gezuiverde grondwater geloosd wordt in de Schelde.

Bijkomend onderdeel van het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject is het aanpakken van de stroom verontreinigd grondwater aan de zuidelijke grens van de site richting de Palingbeek. Uiteindelijk zal naar schatting ongeveer 200 m3 grondwater per dag onttrokken worden aan de zuidgrens van de site richting de Palingbeek. Om dit bijkomend water te zuiveren op een zo effectief mogelijke manier en met de best beschikbare technologieën, investeert 3M € 115 miljoen in een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Deze installatie zal onze totale capaciteit uitbreiden om PFAS uit het milieu te verwijderen, de totale lozingsvracht naar de Schelde minimaliseren en het gebruik van stadswater op de site tot een minimum herleiden door hergebruik van gezuiverd proceswater.

Aanpak om stofvorming tegen te gaan

Op de 3M site te Zwijndrecht zijn reeds maatregelen genomen om onverharde open terreinen te bedekken met kiezel. Om stofvorming tegen te gaan op bestaande of toekomstige braakliggende delen op de site, heeft 3M een stofmitigatieplan laten opstellen wat is ingediend bij de OVAM. Dit plan heeft als doel diffuse emissies van stof/grond maximaal te reduceren. Hierbij ligt de nadruk op de beheersing van door de wind weggeblazen grond- of stofdeeltjes die PFAS kunnen bevatten.

Meer informatie over de maatregelen die we nemen in Zwijndrecht vindt u hier.

Ons engagement ten aanzien van de inwoners van Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen Linkeroever

3M heeft zich ertoe verbonden om de historische impact van de verontreiniging rond haar site in Zwijndrecht aan te pakken. Naast het remediëren van water en grond, zijn er nog tal van andere initiatieven waarmee 3M haar steentje bijdraagt. We hebben absoluut begrip voor de uitdagingen waarmee bijvoorbeeld sommige van onze buren landbouwers en bioboeren geconfronteerd zijn door onder andere de no-regret-maatregelen die de Vlaamse regering heeft ingesteld en we willen hulp en steun bieden. Ook burgers van Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen Linkeroever hebben talrijke vragen. Het aanpakken van deze zaken is een topprioriteit voor 3M.

Steun voor landbouwers

Op initiatief van 3M Belgium en in samenwerking met de verschillende landbouworganisaties en het Departement Landbouw en Visserij hebben we opnieuw een regeling uitgewerkt voor een tegemoetkoming voor de landbouwers en tuinbouwers. Hierbij gaat het om gangbare land- en tuinbouwbedrijven met percelen op de linkeroever van de Schelde binnen een straal van 5 km van 3M Zwijndrecht, en de korte keten en CSA-bedrijven op de linkeroever binnen een straal van 10 km van 3M Zwijndrecht.

Er wordt gestreefd om de uitbetaling van een eventuele tegemoetkoming uiterlijk eind maart 2024 af te ronden voor land- en tuinbouwers die een aanvraag hebben ingediend en het voorstel hebben aanvaard.